สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐกมล  เอียดแก้ว
 
1. นางโสภิส  วรสายัณห์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรภัทร  ยะคะเรศ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  บุญทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายปัณณธร  ไชยจินดา
 
1. นางวิไล  ศุขวัฒน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายนนท์ปวิธ  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงนัทธมน  ปัณณธรบวร
3. เด็กชายปรวัต  คุณธรรมวรกุล
4. เด็กชายพฤษภา  สายแก้ว
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  กำปั่นทอง
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สุภผลดี
7. เด็กหญิงวรรณลดา  เกตุหนองเพ้อ
8. เด็กชายวรัญญู  ประกอบผล
9. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไม้งาม
10. เด็กชายสุกฤษฎ์  อบกลิ่นจันทร์
 
1. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
2. Mrs.Lovella Tamayo  Capecino
3. นางพรทิพย์  เจนการกิจ