สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณิชากร  ไกรสี
2. เด็กหญิงปรียาพัชร  สนธิองค์
3. เด็กชายพิชยาวุฒิ  สานุวงศ์
 
1. นางวิไล  ศุขวัฒน์
2. นางปัทมพร  ทัตตานนท์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายคฑาเทพ  ธรรมสุข
2. เด็กชายธนิสร  สืบแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  เกิ้อกูล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกฤติยา  เหลืองอ่อน
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำพระทัย  สาระกูล
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายอัฑฒ์  ดิสวัสดิ์
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา