สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประสพศิลป์
2. เด็กหญิงหวันยิหวา  สุภาวหา
 
1. นางนราภรณ์  มานะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  ปานสอาดโชค
2. เด็กหญิงพรนัชชา  กางศรี
3. เด็กหญิงพัทธ์วิรา  เสริมศักดิ์ศศิธร
 
1. นางสาวสมใจ  หน่ายคอน
2. นางนนทวรรณ  อินทร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงกชกร  จดแตง
2. เด็กชายธนพล  อวยพร
3. เด็กหญิงพิรดา  พลายแก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  ชัยภูธร
2. นางสาวสายฝน  แคล้วคลาด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ตันเส็ง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวมาลี  วรวุฒิวิมล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาพิชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายศุภกร  ดาวอุษาสุข
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สาลี
 
1. นายรัฐสรรค์  ทศชา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงรัตนากร  พวงดี
 
1. นางสาวสนธยา  ดอกชูรุ่ง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปภาดา  ไชยยา
 
1. Mrs.Raquel  Montejo
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรโชติศุภพัชร์
 
1. Mr.Reyman  Oseo