สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยมาลิน  ตาชูชาติ
 
1. นางอัจฉรา  สุขอุดม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกณวรรธน์  วิไล
 
1. นางโสภิส  วรสายัณห์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงพรธวัล  คุ้มภัย
 
1. นางปัทมพร  ทัตตานนท์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  ครูส่ง
2. เด็กหญิงภาณุมาส  ทองกร
3. เด็กหญิงสุธาสินี  นรสารคณิศร์
4. เด็กหญิงอัฐภิญญา  วัฒนา
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ฐานอุดมสุขถาวร
 
1. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
2. นางสาวพรพรรณ  อัศวชาญชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  อยู่นา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่นา
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  สมสถาน
4. เด็กหญิงนุชวรา  ฝ่นเรือง
5. เด็กหญิงรสาศรัณย์  สาดทรัพย์
 
1. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
2. นางสาวสมนึก  พบพิภักตร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขมเล็ก
2. เด็กหญิงนุชวรา  ฝ่นเรือง
3. เด็กหญิงปภัชษดาพร  กนกเพชร
4. เด็กชายพรพนม  บุญญา
5. เด็กหญิงภัศรา  พุ่มพวง
 
1. นายภานุมาศ  สุจริต
2. นางสาวอัมพร  รักจรรยาบรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  แซ่แต้
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สอนชาติ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวศินี  สุวศรี
2. เด็กหญิงอังคณาภรณ์  เหลืองอ่อน
 
1. นายชะลอ  แกมไทย
2. นายสมาน  ปาละพันธุ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชียงโส
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัณณธร  ม่วงน้อย
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  นัยนิจ
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยเวช
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัจจิรา  ฉาไธสง
 
1. นางสาวสนธยา  ดอกชูรุ่ง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัชชา  เทียนปลั่ง
2. เด็กหญิงปณิดา  อรุณศิริโชค
3. เด็กหญิงภัคสุดา  คุณธรรมวรกุล
4. เด็กหญิงสุทัตตา  วิเศษ
5. เด็กหญิงอนัญพร  ปราบณรงค์
6. เด็กหญิงเบ็ญญาภา  สุภาพิชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ชัยเวช
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  นิลวดี
 
1. Mrs.Monicah Kagure  Thumi
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฏธิดา  ธีรกุลกิตติพงศ์
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ถนอมชาติ
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแจ้ง
2. เด็กชายศุกลวัฒน์  ชูเลิศ
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ใบงาม
2. เด็กชายภัทรพงศ์  หนูงาม
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงตันติมา  บุสุวะ
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  วารี
 
1. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
2. นางสาวพัทชา  เครือหงษ์