สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพลินจิตวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญาพร  ประสงค์เจริญ
 
1. นางพัชรีย์  นิลสุขา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 7 1. นางสาวณัฐธิดา  วิทยะโอชะ
 
1. นางสาวเนตรนภา  แสนเพ็งเคน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกนกวรรณ  เผือกหอม
 
1. นางสาวเนตรนภา  แสนเพ็งเคน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 8 1. นางสาวขวัญฤทัย  สร้อยชมภู
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  มิถิลา
3. เด็กหญิงพรสุรีย์  อู่วิเชียร
 
1. นางวราภรณ์  กุฎเงิน
2. นางสาววรนุช  ยุติธรรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนดล  จันทิมา
2. นางสาวบุญธิชา  ทองเจือ
 
1. นางสาวสุมาลี  เขียวม่วง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติภา  ทิ้งเทพ
2. เด็กชายธวัชชัย  เท่าพิบูลย์
 
1. นางสาววรนุช  ยุติธรรม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50.8 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติภพ  เมธาคุณนิธิ
 
1. Mr.chistian paul    I.obias
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายสุชาพงศ์  กัณหา
 
1. นางสาววาสนา  สาลี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีเมือง
 
1. Mr.Rene  S.Miradora