สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพลินจิตวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญาพร  ประสงค์เจริญ
 
1. นางพัชรีย์  นิลสุขา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนดล  จันทิมา
2. นางสาวบุญธิชา  ทองเจือ
 
1. นางสาวสุมาลี  เขียวม่วง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติภา  ทิ้งเทพ
2. เด็กชายธวัชชัย  เท่าพิบูลย์
 
1. นางสาววรนุช  ยุติธรรม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีเมือง
 
1. Mr.Rene  S.Miradora