สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  กองเเก้ว
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สนโสก
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทาศรี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยกุล
5. เด็กชายธีรภัทร  วิทยะโอชะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  อุทัยเรียง
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวขำ
8. เด็กชายศิวกร  น้อยทุ่มอุ่น
9. เด็กหญิงสายฝน  ทองประดิษฐ
10. เด็กชายเสกฐวุฒิ  คุณรัตนเวโรจน์
 
1. นางสาวฉัตรเเก้ว  ชื่นกมล
2. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
3. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาภรณ์  นาคสีค้า
2. นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว
3. นายธนวัฒน์  สร้อยแม้น
4. นายธนายุทธ  ทับปาน
5. นายนรบดี  พวงจำปี
6. นางสาววลาวรรณ์  มะเเอ็ม
7. นางสาววัจนารัตน์  วรรณพราม
8. นางสาวสุพัชชา  สุทธิกรณ์
9. นางสาวสุภาพร  จดเเตง
10. นายเอกชัย  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวฉัตรเเก้ว  ชื่นกมล
2. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
3. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์