สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิยดา  เฉลิมวงษ์
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กั้นไธสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จันดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนัสนันท์  ราบอาสา
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จันดา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภักดีคำ
 
1. นางสาวนุชจรี  สารศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวณัฐนรี  แสงอินทร์อำนาจ
 
1. นางสาวนุชจรี  สารศิริ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  ขวัญเพชร
 
1. นางพนอ  อุฐบุญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  พันธุชาติ
 
1. นางพนอ  อุฐบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรนันท์  ฟักทอง
 
1. นางสาววาสนา  เชิดหนองผือ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดา  ขรัวทองเขียว
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ฮังกะสี
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
2. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธิชา  พรแสง
2. นางสาวอลิสา  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
2. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิพา  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปิ่นวนิช
 
1. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
2. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลัยย์กร  ภู่สุวรรณ
 
1. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิสา  การสัย
 
1. นางสาวพรกมล  ฉัตรแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิติพนธ์  จันทร์นิ่ม
 
1. นางสาวรัตตินันท์  บุญกล้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วทับทิม
2. เด็กชายภัทรกร  เจริญชลภูมิ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พุ่มพวง
 
1. นายธนวัฒน์  เสรีเกียรติ
2. สิบเอกหญิงวรารัตน์  ด้วงคำ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวพร  พรมทะเล
2. เด็กหญิงโสภิตา  ใจเย็น
 
1. นายวิสิทธิ์  เทียนเจริญ
2. นางสาวเบญจมาศ  หาญเสมอ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติวัชร์  ดาทอง
2. นายภัทรพงศ์  วันทองสุข
 
1. นายวิสิทธิ์  เทียนเจริญ
2. นางสาวเบญจมาศ  หาญเสมอ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิดณรงค์  ติ๊บปัญญา
 
1. นางสาวศิโรธร  สิมมา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวรัชนา  ถินคำเชิด
 
1. นางสาวศิโรธร  สิมมา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหมือนทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  เขียวสม
 
1. นางสาวรัตตินันท์  บุญกล้า
2. สิบเอกหญิงวรารัตน์  ด้วงคำ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลย์สุดา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวรัตตินันท์  บุญกล้า
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โคตรชมภู
 
1. นางสุกฤตยา  แสงทอง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดุลวิทย์  ทองนุช
 
1. นางสุกฤตยา  แสงทอง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำพลเดช  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรกมล  ฉัตรแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพลอยพันธุ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงมณีเนตร  หาญคำจันทร์
3. เด็กหญิงอัยลดา  ประทุมยา
 
1. นางสาวกชกร  อินทสังข์
2. นางอลิสา  ราชวัตร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกานดา  จินโจ
2. นางสาวศศิมณฑล   จันทร์โท
3. นางสาวสุภัทรา  วงษ์นาค
 
1. นางชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม
2. นางสาวกชพร  ใจกระเสน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มูลแอด
2. เด็กหญิงลลิตา  ศรีละโคตร
3. เด็กหญิงวฤหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสาวธนิษฐา  อินทมาตยากูล
2. นายจรุงศักดิ์  รักษาเคน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววรฉัตร  สินจันอัด
2. นางสาววิภาดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวประภาพร  โยธี
2. นางสาวธนิษฐา  อินทมาตยากูล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  หงษ์งาม
2. เด็กหญิงยุวดี  ทองดี
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจเย็น
4. เด็กหญิงอภิชญา  สีคำ
5. เด็กหญิงอริศรา  เข็มกลัด
 
1. นางสาวสุกัญญา  เจนสำโรง
2. นางสาวชลธิดา  วจะสุวรรณ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตินันท์  ทิพวรรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  พิไลกุล
3. นางสาวนริศรา  พาณิชย์สิริไพบูลย์
4. นางสาวพิชยา  พรงาม
5. นางสาววราลี  กูดจันทึก
 
1. นางสาววราภรณ์  อำไพ
2. นางสาวสุกัญญา  เจนสำโรง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  กงตาล
2. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีพงษ์
3. เด็กหญิงวรรณธานี  ชดพรมราช
4. เด็กหญิงวรัญญา  จาดภักดี
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พูลผล
 
1. นางสาวสุนิษา  เกตุมาโร
2. นางสาวนิตยา  จันทร์สงเคราะห์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  สร้อยชมพู
2. นางสาวณัฐกมล  สุธรรม
3. นางสาวณัฐการณ์  นอศรี
4. นางสาวธารตะวัน  พรพมสีดา
5. นางสาวเบญจวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางวลี  เรืองไร่โคก
2. นายมนัส  องอาจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิสารัตน์
2. เด็กชายวีระพันธ์  ภิรมพล
 
1. นางสาวนิรมล  อดทน
2. นางสาววราภรณ์  อำไพ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนดล  หยาง
2. นางสาวประภัสสร  สร้อยทอง
 
1. นางวลี  เรืองไร่โคก
2. นางสาวนิตยา  จันทร์สงเคราะห์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนาริตา  บุญมี
2. เด็กหญิงพิจักษณา  มีศิริ
 
1. นายคมสันต์  จงแจ่มใส
2. นายวีรศักดิ์  ปกป้อง
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวอริสา  อินประโคน
2. นางสาวอิมทิวร  พงษ์งาม
 
1. นางสาวพิชญา  กันทวรรณ
2. นายเอกรักษ์  อัตจริต
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญนาดี
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรักษณา  สุริยะธรรม
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทวาท
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจิณณ์ณณัช  พุทธประเสริฐ
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศินันท์  นาคู
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธารรินทร์  เสนาหลวง
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุธานนท์
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทพฤทธิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรชัย  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเธียรรินทร์  เสนาหลวง
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  ถาวรศิริ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทาศรี
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสาธิน  แสงจรัสวงศ์
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิยดา  จันทร์แก้ว
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  เงกสูงเนิน
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มหาครุฑ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาดล  พลดงนอก
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิพันธ์  พงชะพัง
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรีย์  สนิทเหลือ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนรี  พาณิชย์สิริไพบูล
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  กองเเก้ว
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สนโสก
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทาศรี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยกุล
5. เด็กชายธีรภัทร  วิทยะโอชะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  อุทัยเรียง
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวขำ
8. เด็กชายศิวกร  น้อยทุ่มอุ่น
9. เด็กหญิงสายฝน  ทองประดิษฐ
10. เด็กชายเสกฐวุฒิ  คุณรัตนเวโรจน์
 
1. นางสาวฉัตรเเก้ว  ชื่นกมล
2. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
3. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาภรณ์  นาคสีค้า
2. นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว
3. นายธนวัฒน์  สร้อยแม้น
4. นายธนายุทธ  ทับปาน
5. นายนรบดี  พวงจำปี
6. นางสาววลาวรรณ์  มะเเอ็ม
7. นางสาววัจนารัตน์  วรรณพราม
8. นางสาวสุพัชชา  สุทธิกรณ์
9. นางสาวสุภาพร  จดเเตง
10. นายเอกชัย  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวฉัตรเเก้ว  ชื่นกมล
2. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
3. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขาวสอาด
 
1. นางสาวศรัญญา  กัณโสภา
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 57.7 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเสวลักษณ์  วรรณเอี่ยม
 
1. นางสาวศรัญญา  กัณโสภา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงโชติกา  ทองรักษาญาติ
 
1. นางสาวจินดาหรา  นาวีรัตนวิทยา
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 5 1. นางสาวอักษราภัค  พรมแดง
 
1. นางสาวบุณญนุช  พรมานุสรณ์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงประภาพร  ทองขัน
 
1. นางสาววันนิภา  ทองเหลือง
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเลิศฤทธิ์  แก้วเกต
 
1. นางกัญญาณี  วงศ์เสถียร
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กชายธนกร  พรหมา
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองนิล
3. เด็กหญิงศศิธร  ทิพย์ประทุม
4. เด็กหญิงเขมิกา  เสนาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรสา
 
1. นายจตุรงค์  พิริยะตระกูลวงศ์
2. นางสาววนิดา  ลุนสแกวงศ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวกมลชนก  สืบญาติ
2. นางสาวจิตรวิมล  อนันต์
3. นายทินกร  ทองวัน
4. นางสาวนภากาล  ห้วยหงษ์ทอง
5. นายบุญสม  หนูคำ
 
1. นางสาววนิดดา  ลุนสแกวงศ์
2. นายจตุรงค์  พิริยะตระกูลวงศ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  มธุรส
2. เด็กชายปัณณธร  แซ่เล้า
 
1. นางสาวภัศรา  บุญเจือ
2. นางสาวสุภัค  มั่นศรี
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาววนิดา  สุกร
2. นางสาวโชติรส  มาประกอบ
 
1. นางสาวภัศรา  บุญเจือ
2. นางสาวสุภัค  มั่นศรี
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาภา  ดีรัมย์
2. นางสาวธีรพร  ใจเที่ยง
3. นางสาวนันทนาภรณ์  ศรีสง่า
4. นางสาวบุญยาพร  มูลขาว
5. นางสาววลัยลักษณ์  มูลสาร
 
1. นางสาวภัศรา  บุญเจือ
2. นางสาวสุภัค  มั่นศรี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  อริกุล
2. เด็กหญิงสุกฤตา  โรจนบัณฑิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
2. นางสาวณัฏฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายจรัส  ผาสุข
2. เด็กชายสุวัฒน์  กอแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
2. นางสาวณัฏฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายปัณณวิชญ์  สังฆมณี
2. นางสาวสุภาพร  เฉลิมวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภาดา  นาคเขียว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุทธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฑิรา  วาหกกุล
2. นางสาวน้ำฝน  โคตรดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
2. นางสาวณัฏฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรรินทร์  แก้วอดิษฐ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  หนุนอริยทรัพย์
3. เด็กชายวิวัฒนชัย  ใจบุญ
 
1. นายอัศวิน  โสปันหริ
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน  เวียงฉิมมา
2. นางสาวศิรินทิพย์  มีใส
3. นางสาวหทัยกาญจน์  การรักษ์
 
1. นายอัศวิน  โสปันหริ
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิธาดา  อาจสด
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ทิมวิไลรักษ์
3. เด็กชายอนันตชัย  จันทา
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นายอัศวิน  โสปันหริ
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาธินาถ  โคตรตาแสง
2. นางสาวชัญญา  วงค์นก
3. นางสาวสุพิชชา  แก้วสาธร
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นายอัศวิน  โสปันหริ
 
81 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีวงษ์ชัย
2. เด็กหญิงนริศรา  พันจง
3. เด็กหญิงวริศรา  เทมา
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
82 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรจง
2. นางสาวนฤมล  ราดตา
3. นางสาวพิชญ์สินี  ยานุพรม
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุทิตา  ขอสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุธินันท์  เกลี้ยงประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัปสร  แถวกระโทก
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นายณรัณธกรณ์  นาราณฐนันทน์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวอภิชญา  ผาเจริญ
2. นางสาวอรพรรณ  เหียงสูงเนิน
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  จุลยะโชค
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
85 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธิคำพร  สาระพันธ์
3. เด็กชายสมหวัง  ขันตี
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
86 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เขียวแจ่ม
2. นางสาวพรรณิภา  อุทก
3. นางสาวสิริมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิศ  คนกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  ราชภักดี
3. เด็กหญิงชิณษา  คนึงดี
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุกใส
2. นางสาวชิตชนก  จิตนอก
3. นางสาวนพรัตน์  บุญช่วย
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฐิญา  พงบัว
2. เด็กหญิงวิยะดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงเพชรดา  มะละศรี
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาภัค  ฉันผ่อง
2. นางสาวจินดาพร  นาคเพ็ชร
3. นางสาวนริศรา  สุขเกษม
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
2. นางกัญญา  นวลตาล