สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 43.33 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ภักดีคำ
 
1. นางสาวนุชจรี  สารศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพลอยพันธุ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงมณีเนตร  หาญคำจันทร์
3. เด็กหญิงอัยลดา  ประทุมยา
 
1. นางสาวกชกร  อินทสังข์
2. นางอลิสา  ราชวัตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ขาวสอาด
 
1. นางสาวศรัญญา  กัณโสภา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 57.7 เข้าร่วม 4 1. นางสาวเสวลักษณ์  วรรณเอี่ยม
 
1. นางสาวศรัญญา  กัณโสภา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงประภาพร  ทองขัน
 
1. นางสาววันนิภา  ทองเหลือง