สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิติพนธ์  จันทร์นิ่ม
 
1. นางสาวรัตตินันท์  บุญกล้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวรัชนา  ถินคำเชิด
 
1. นางสาวศิโรธร  สิมมา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหมือนทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  เขียวสม
 
1. นางสาวรัตตินันท์  บุญกล้า
2. สิบเอกหญิงวรารัตน์  ด้วงคำ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิสารัตน์
2. เด็กชายวีระพันธ์  ภิรมพล
 
1. นางสาวนิรมล  อดทน
2. นางสาววราภรณ์  อำไพ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนาริตา  บุญมี
2. เด็กหญิงพิจักษณา  มีศิริ
 
1. นายคมสันต์  จงแจ่มใส
2. นายวีรศักดิ์  ปกป้อง