สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงวิยดา  เฉลิมวงษ์
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  กั้นไธสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จันดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวณัฐนรี  แสงอินทร์อำนาจ
 
1. นางสาวนุชจรี  สารศิริ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธิสา  การสัย
 
1. นางสาวพรกมล  ฉัตรแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วทับทิม
2. เด็กชายภัทรกร  เจริญชลภูมิ
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พุ่มพวง
 
1. นายธนวัฒน์  เสรีเกียรติ
2. สิบเอกหญิงวรารัตน์  ด้วงคำ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิวพร  พรมทะเล
2. เด็กหญิงโสภิตา  ใจเย็น
 
1. นายวิสิทธิ์  เทียนเจริญ
2. นางสาวเบญจมาศ  หาญเสมอ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติวัชร์  ดาทอง
2. นายภัทรพงศ์  วันทองสุข
 
1. นายวิสิทธิ์  เทียนเจริญ
2. นางสาวเบญจมาศ  หาญเสมอ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชิดณรงค์  ติ๊บปัญญา
 
1. นางสาวศิโรธร  สิมมา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โคตรชมภู
 
1. นางสุกฤตยา  แสงทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอดุลวิทย์  ทองนุช
 
1. นางสุกฤตยา  แสงทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกำพลเดช  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรกมล  ฉัตรแก้ว
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวอริสา  อินประโคน
2. นางสาวอิมทิวร  พงษ์งาม
 
1. นางสาวพิชญา  กันทวรรณ
2. นายเอกรักษ์  อัตจริต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุธานนท์
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 6 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิงห์ทอง
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิยดา  จันทร์แก้ว
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาวทิพวรรณ  เงกสูงเนิน
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มหาครุฑ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงโชติกา  ทองรักษาญาติ
 
1. นางสาวจินดาหรา  นาวีรัตนวิทยา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 5 1. นางสาวอักษราภัค  พรมแดง
 
1. นางสาวบุณญนุช  พรมานุสรณ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเลิศฤทธิ์  แก้วเกต
 
1. นางกัญญาณี  วงศ์เสถียร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กชายธนกร  พรหมา
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองนิล
3. เด็กหญิงศศิธร  ทิพย์ประทุม
4. เด็กหญิงเขมิกา  เสนาสวัสดิ์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  บุตรสา
 
1. นายจตุรงค์  พิริยะตระกูลวงศ์
2. นางสาววนิดา  ลุนสแกวงศ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายจรัส  ผาสุข
2. เด็กชายสุวัฒน์  กอแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
2. นางสาวณัฏฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายปัณณวิชญ์  สังฆมณี
2. นางสาวสุภาพร  เฉลิมวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรรินทร์  แก้วอดิษฐ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  หนุนอริยทรัพย์
3. เด็กชายวิวัฒนชัย  ใจบุญ
 
1. นายอัศวิน  โสปันหริ
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวน้ำฝน  เวียงฉิมมา
2. นางสาวศิรินทิพย์  มีใส
3. นางสาวหทัยกาญจน์  การรักษ์
 
1. นายอัศวิน  โสปันหริ
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวอภิชญา  ผาเจริญ
2. นางสาวอรพรรณ  เหียงสูงเนิน
3. นางสาวเฟื่องฟ้า  จุลยะโชค
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นางกัญญา  นวลตาล