สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมนัสนันท์  ราบอาสา
 
1. นางสาวอมรรัตน์   จันดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรวรินทร์  ขวัญเพชร
 
1. นางพนอ  อุฐบุญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาพร  พันธุชาติ
 
1. นางพนอ  อุฐบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรนันท์  ฟักทอง
 
1. นางสาววาสนา  เชิดหนองผือ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดา  ขรัวทองเขียว
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ฮังกะสี
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
2. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธิชา  พรแสง
2. นางสาวอลิสา  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
2. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวิพา  กุลสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ปิ่นวนิช
 
1. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
2. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลัยย์กร  ภู่สุวรรณ
 
1. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลย์สุดา  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวรัตตินันท์  บุญกล้า
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวกานดา  จินโจ
2. นางสาวศศิมณฑล   จันทร์โท
3. นางสาวสุภัทรา  วงษ์นาค
 
1. นางชมภักดิ์  ฐิตธรรมโม
2. นางสาวกชพร  ใจกระเสน
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มูลแอด
2. เด็กหญิงลลิตา  ศรีละโคตร
3. เด็กหญิงวฤหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสาวธนิษฐา  อินทมาตยากูล
2. นายจรุงศักดิ์  รักษาเคน
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววรฉัตร  สินจันอัด
2. นางสาววิภาดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวประภาพร  โยธี
2. นางสาวธนิษฐา  อินทมาตยากูล
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  หงษ์งาม
2. เด็กหญิงยุวดี  ทองดี
3. เด็กหญิงอนุธิดา  ใจเย็น
4. เด็กหญิงอภิชญา  สีคำ
5. เด็กหญิงอริศรา  เข็มกลัด
 
1. นางสาวสุกัญญา  เจนสำโรง
2. นางสาวชลธิดา  วจะสุวรรณ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิตินันท์  ทิพวรรณ์
2. นางสาวณัฐธิดา  พิไลกุล
3. นางสาวนริศรา  พาณิชย์สิริไพบูลย์
4. นางสาวพิชยา  พรงาม
5. นางสาววราลี  กูดจันทึก
 
1. นางสาววราภรณ์  อำไพ
2. นางสาวสุกัญญา  เจนสำโรง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  กงตาล
2. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีพงษ์
3. เด็กหญิงวรรณธานี  ชดพรมราช
4. เด็กหญิงวรัญญา  จาดภักดี
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  พูลผล
 
1. นางสาวสุนิษา  เกตุมาโร
2. นางสาวนิตยา  จันทร์สงเคราะห์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวชลธิชา  สร้อยชมพู
2. นางสาวณัฐกมล  สุธรรม
3. นางสาวณัฐการณ์  นอศรี
4. นางสาวธารตะวัน  พรพมสีดา
5. นางสาวเบญจวรรณ  สมบูรณ์
 
1. นางวลี  เรืองไร่โคก
2. นายมนัส  องอาจ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนดล  หยาง
2. นางสาวประภัสสร  สร้อยทอง
 
1. นางวลี  เรืองไร่โคก
2. นางสาวนิตยา  จันทร์สงเคราะห์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริศรา  บุญนาดี
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรักษณา  สุริยะธรรม
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทวาท
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจิณณ์ณณัช  พุทธประเสริฐ
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศินันท์  นาคู
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเทพฤทธิ์  ฤทธิ์ไธสง
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุรชัย  ศรีผ่อง
 
1. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  ถาวรศิริ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  ทาศรี
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสาธิน  แสงจรัสวงศ์
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนาดล  พลดงนอก
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรีย์  สนิทเหลือ
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนรี  พาณิชย์สิริไพบูล
 
1. นายวิศวชัย  คงศร
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  กองเเก้ว
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สนโสก
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทาศรี
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  มาลัยกุล
5. เด็กชายธีรภัทร  วิทยะโอชะ
6. เด็กหญิงปนัดดา  อุทัยเรียง
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวขำ
8. เด็กชายศิวกร  น้อยทุ่มอุ่น
9. เด็กหญิงสายฝน  ทองประดิษฐ
10. เด็กชายเสกฐวุฒิ  คุณรัตนเวโรจน์
 
1. นางสาวฉัตรเเก้ว  ชื่นกมล
2. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
3. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาภรณ์  นาคสีค้า
2. นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว
3. นายธนวัฒน์  สร้อยแม้น
4. นายธนายุทธ  ทับปาน
5. นายนรบดี  พวงจำปี
6. นางสาววลาวรรณ์  มะเเอ็ม
7. นางสาววัจนารัตน์  วรรณพราม
8. นางสาวสุพัชชา  สุทธิกรณ์
9. นางสาวสุภาพร  จดเเตง
10. นายเอกชัย  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวฉัตรเเก้ว  ชื่นกมล
2. นางวรัญภัสสร์  ศรีวฤทธิเวคิน
3. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวกมลชนก  สืบญาติ
2. นางสาวจิตรวิมล  อนันต์
3. นายทินกร  ทองวัน
4. นางสาวนภากาล  ห้วยหงษ์ทอง
5. นายบุญสม  หนูคำ
 
1. นางสาววนิดดา  ลุนสแกวงศ์
2. นายจตุรงค์  พิริยะตระกูลวงศ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิลลาภัทร  มธุรส
2. เด็กชายปัณณธร  แซ่เล้า
 
1. นางสาวภัศรา  บุญเจือ
2. นางสาวสุภัค  มั่นศรี
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาววนิดา  สุกร
2. นางสาวโชติรส  มาประกอบ
 
1. นางสาวภัศรา  บุญเจือ
2. นางสาวสุภัค  มั่นศรี
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชญาภา  ดีรัมย์
2. นางสาวธีรพร  ใจเที่ยง
3. นางสาวนันทนาภรณ์  ศรีสง่า
4. นางสาวบุญยาพร  มูลขาว
5. นางสาววลัยลักษณ์  มูลสาร
 
1. นางสาวภัศรา  บุญเจือ
2. นางสาวสุภัค  มั่นศรี
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  อริกุล
2. เด็กหญิงสุกฤตา  โรจนบัณฑิต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
2. นางสาวณัฏฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปภาดา  นาคเขียว
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อุทธา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัณฑิรา  วาหกกุล
2. นางสาวน้ำฝน  โคตรดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
2. นางสาวณัฏฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิธาดา  อาจสด
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ทิมวิไลรักษ์
3. เด็กชายอนันตชัย  จันทา
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นายอัศวิน  โสปันหริ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนาธินาถ  โคตรตาแสง
2. นางสาวชัญญา  วงค์นก
3. นางสาวสุพิชชา  แก้วสาธร
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นายอัศวิน  โสปันหริ
 
43 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีวงษ์ชัย
2. เด็กหญิงนริศรา  พันจง
3. เด็กหญิงวริศรา  เทมา
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
44 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  บรรจง
2. นางสาวนฤมล  ราดตา
3. นางสาวพิชญ์สินี  ยานุพรม
 
1. นางสาวสมถวิลรัตน์  อาษาดี
2. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงชุทิตา  ขอสูงเนิน
2. เด็กหญิงสุธินันท์  เกลี้ยงประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัปสร  แถวกระโทก
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นายณรัณธกรณ์  นาราณฐนันทน์
 
46 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธิคำพร  สาระพันธ์
3. เด็กชายสมหวัง  ขันตี
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
47 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  เขียวแจ่ม
2. นางสาวพรรณิภา  อุทก
3. นางสาวสิริมา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานิศ  คนกล้า
2. เด็กหญิงชลธิชา  ราชภักดี
3. เด็กหญิงชิณษา  คนึงดี
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุกใส
2. นางสาวชิตชนก  จิตนอก
3. นางสาวนพรัตน์  บุญช่วย
 
1. นางกัญญา  นวลตาล
2. นางสาวปัทมวัลย์  บุญถนอม
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณฐิญา  พงบัว
2. เด็กหญิงวิยะดา  ผาสุข
3. เด็กหญิงเพชรดา  มะละศรี
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
2. นางกัญญา  นวลตาล
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาภัค  ฉันผ่อง
2. นางสาวจินดาพร  นาคเพ็ชร
3. นางสาวนริศรา  สุขเกษม
 
1. นางสาวศิริพรรณ  เรืองนุ้ย
2. นางกัญญา  นวลตาล