สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เชื้อชาติ
2. นางสาวกรวิไล  ไหมทอง
3. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
4. นางสาวจิตสุดารัตน์  แสงอุไร
5. เด็กหญิงจิริญา  สุกใส
6. นางสาวจุฑามาส  ทองรวม
7. นางสาวณัชชา  โฉมสะอาด
8. เด็กชายณัฐพล  มรรควิล
9. เด็กหญิงทิพกฤตา  ใจเรือง
10. นายธนพร  ผ่องใส
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญอินทร์พรหม
12. นางสาวนิตติญา  โภชน์หอม
13. เด็กหญิงนิตยา  ดวงศรี
14. นายนเรนธร  แซ่ซื้อ
15. เด็กชายปัณณวรรธ  มานะ
16. นางสาวพิมพกานต์  บุญพานิช
17. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โลมอย
18. นายภีมเดช  มะเกะ
19. เด็กชายภูวดล  อาจภักดี
20. เด็กชายวรวุฒิ  ฉลาดสุข
21. นางสาวศศิธร  ภิรมย์โพธิ์
22. นางสาวศุภิสรา  เพ่งพิศ
23. นายสันติภาพ  ดีลาดรัมย์
24. นายสิทธิญา  แฉ่งใจ
25. นางสาวสุธาสินี  แซ่ลี้
26. นางสาวสุธิศา  ประเสริฐศิลป์
27. เด็กชายอภิรักษ์  หนูแก้ว
28. นางสาวอาทิตยา  เพลัย
29. นางสาวเกวรินทร์  เพชรแก้ว
30. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองปราชญ์
31. นางสาวเยาวเรศ  อดใจ
32. นายไพศาล  มัติพงษ์
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
2. นายปกป้อง  เพชรโสม
3. นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ์
4. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
5. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองปราชญ์
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสรา  เพ่งพิศ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  สุขเกิด
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง