สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  เฮงหลี
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวปภาวริน  ชำรัมย์
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนภัทร  ดีนาน
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญฑิมา  ธรรมมานอก
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสัน  ใจบุญ
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลอยกมล  ป้องภัย
2. เด็กหญิงวชิราพร  คงสมพร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
2. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายนเรนธร  แซ่ซื้อ
2. นางสาวพิมพกานต์  บุญพานิช
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
2. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบุษยา  หวังถาวร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กิติอาษา
3. เด็กหญิงอรวรรยา  บุตรดา
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู
2. นางสาวสำลี  แสงเขียว
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 5 1. นางสาวนราภรณ์  บุตรดา
2. นายภานุพงศ์  ทับทิมทอง
3. นายสรวิชญ์  ขันหลวง
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู
2. นางสาวพัชราภรณ์  เศรษฐจิตต์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสันท์สินี  เหมรัตน์สกุล
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขอุดมวัฒน์
 
1. นางสาวสำลี  แสงเขียว
2. นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญเอิบ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เศรษฐจิตต์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอภินัทร์  อุทกัง
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวชญานิษฐ์  อุปไม
2. นางสาวพนารัตน์  ไพโรจน์
3. นางสาวมนิสา  ทองโพธิ์
 
1. นายกฤษดา  ลิมปนะสุวรรณ์
2. นางสว่าง  ลิมปนะสุวรรณ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัชพล  ฉัตรอินทร์
2. เด็กชายภูผา  นุ่นปุย
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ขูดแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  ธารวิทยากุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายณัฐพล  ปราบชมพู
2. นายธีรภัทร  โมหิรัญ
3. นายรัฐพงษ์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
2. นายธวัชชัย  ธารวิทยากุล
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยอดไธสง
2. เด็กหญิงนุสรา  คำพินิจ
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  ละออเอี่ยม
 
1. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.01 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  คุชิตา
2. นางสาวสุภาพร  พิมพ์สวัสดิ์
3. นางสาวอาทิตยา   เพลัย
 
1. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมชาติ
2. เด็กชายสมวัย  ขันหลวง
 
1. นายธวัชชัย  ธารวิทยากุล
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายรัชภูมิ  ไกรสี
2. เด็กชายอดิเทพ  รัตนะ
 
1. นายธวัชชัย  ธารวิทยากุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  รีดี
2. เด็กหญิงณัฏธิดา  รีดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพัด
4. เด็กหญิงสุชาดา  ปั่นสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุภาลี  ผาด
 
1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่
2. นายปกป้อง  เพชรโสม
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวณัชชา  โฉมสะอาด
2. นางสาวพัชรพร  มูลสาร
3. นางสาวสุภาพร  บุญทา
4. นางสาวอัมพร  เรืองศรี
5. นางสาวเยาวเรศ  อดใจ
 
1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่
2. นางสาวชัชริน  เจริญศรี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  หว่างหวังสี
 
1. นางพวงเพ็ญ  กุลกั้ง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนภัทร  แสนไชย
 
1. นางพวงเพ็ญ  กุลกั้ง
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษดา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสรัลพร  จันทราช
 
1. นายปกรแก้ว  ฆ้องศรี
2. นางพวงเพ็ญ  กุลกั้ง
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินภัทร  ทองกร
2. นายปฏิภาณ  เฮาประโคน
 
1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่
2. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมน  เทพรังสิทธิ์
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลณิชา  บุญชู
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายพายุพัฒน์  เฉลิมญาติ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุลักษณา  ใจบุญ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราพร  เจริญจิตร
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรดา  ดวงสมร
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวเกตุดารา  อุ่นเสน่หา
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพกฤตา  ใจเรือง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ชากำนัน
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจีรภัทร  สมานราษฎร์
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขัตติย  กุลประยงค์
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิยา  อดใจ
2. เด็กหญิงนิติภรณ์  เฮงหลี
3. เด็กหญิงพรนภา  บุตรงาม
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาววรรณนิสา  ทับทิมทอง
2. นางสาววิไล  เครืองาม
3. นางสาวศิริพร  มีศิริ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เชื้อชาติ
2. นางสาวกรวิไล  ไหมทอง
3. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
4. นางสาวจิตสุดารัตน์  แสงอุไร
5. เด็กหญิงจิริญา  สุกใส
6. นางสาวจุฑามาส  ทองรวม
7. นางสาวณัชชา  โฉมสะอาด
8. เด็กชายณัฐพล  มรรควิล
9. เด็กหญิงทิพกฤตา  ใจเรือง
10. นายธนพร  ผ่องใส
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญอินทร์พรหม
12. นางสาวนิตติญา  โภชน์หอม
13. เด็กหญิงนิตยา  ดวงศรี
14. นายนเรนธร  แซ่ซื้อ
15. เด็กชายปัณณวรรธ  มานะ
16. นางสาวพิมพกานต์  บุญพานิช
17. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โลมอย
18. นายภีมเดช  มะเกะ
19. เด็กชายภูวดล  อาจภักดี
20. เด็กชายวรวุฒิ  ฉลาดสุข
21. นางสาวศศิธร  ภิรมย์โพธิ์
22. นางสาวศุภิสรา  เพ่งพิศ
23. นายสันติภาพ  ดีลาดรัมย์
24. นายสิทธิญา  แฉ่งใจ
25. นางสาวสุธาสินี  แซ่ลี้
26. นางสาวสุธิศา  ประเสริฐศิลป์
27. เด็กชายอภิรักษ์  หนูแก้ว
28. นางสาวอาทิตยา  เพลัย
29. นางสาวเกวรินทร์  เพชรแก้ว
30. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองปราชญ์
31. นางสาวเยาวเรศ  อดใจ
32. นายไพศาล  มัติพงษ์
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
2. นายปกป้อง  เพชรโสม
3. นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ์
4. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
5. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองปราชญ์
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสรา  เพ่งพิศ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  สุขเกิด
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวัลยา  น้อยหิรัญ
 
1. นายปกป้อง  เพชรโสม
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 8 1. นางสาวเกวรินทร์  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  แย้มบาล
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฮิโรโกะ  ชิมามูระ
 
1. นายปกป้อง  เพชรโสม
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 1. นางสาวตรีรัตน์  ดวงศาลา
 
1. นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวราภรณ์  เจริญผล
2. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  ขำวิไล
 
1. นายสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธนวรรณ  ประสงค์เจริญ
2. นายธนาวุฒิ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวภาวินี  ไหวพริบ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวสุภัทตา  เหมรา
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  โหมดเทศ
2. นางสาวศิริประภา  ศุภริท
3. นางสาวเนตรชนก  ฉลาดสุข
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล