สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายธนภัทร  ดีนาน
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวีรภัทร  บุญเอิบ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  เศรษฐจิตต์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายกฤษดา  พุทธรักษา
2. เด็กหญิงสรัลพร  จันทราช
 
1. นายปกรแก้ว  ฆ้องศรี
2. นางพวงเพ็ญ  กุลกั้ง
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงฮิโรโกะ  ชิมามูระ
 
1. นายปกป้อง  เพชรโสม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 5 1. นางสาวตรีรัตน์  ดวงศาลา
 
1. นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ์