สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวปภาวริน  ชำรัมย์
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญฑิมา  ธรรมมานอก
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 1. นายนเรนธร  แซ่ซื้อ
2. นางสาวพิมพกานต์  บุญพานิช
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
2. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงบุษยา  หวังถาวร
2. เด็กหญิงรัตติกาล  กิติอาษา
3. เด็กหญิงอรวรรยา  บุตรดา
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู
2. นางสาวสำลี  แสงเขียว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 5 1. นางสาวนราภรณ์  บุตรดา
2. นายภานุพงศ์  ทับทิมทอง
3. นายสรวิชญ์  ขันหลวง
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู
2. นางสาวพัชราภรณ์  เศรษฐจิตต์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสันท์สินี  เหมรัตน์สกุล
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขอุดมวัฒน์
 
1. นางสาวสำลี  แสงเขียว
2. นางมลิวรรณ  เจริญวัฒนวิญญู
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายชัชพล  ฉัตรอินทร์
2. เด็กชายภูผา  นุ่นปุย
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ขูดแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  ธารวิทยากุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชลณิชา  บุญชู
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวัลยา  น้อยหิรัญ
 
1. นายปกป้อง  เพชรโสม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 8 1. นางสาวเกวรินทร์  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจิราพร  แย้มบาล