สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กชายภูวฤทธิ์  เฮงหลี
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงพลอยกมล  ป้องภัย
2. เด็กหญิงวชิราพร  คงสมพร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ท่าเข
2. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นางสาวชญานิษฐ์  อุปไม
2. นางสาวพนารัตน์  ไพโรจน์
3. นางสาวมนิสา  ทองโพธิ์
 
1. นายกฤษดา  ลิมปนะสุวรรณ์
2. นางสว่าง  ลิมปนะสุวรรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70.3 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  ยอดไธสง
2. เด็กหญิงนุสรา  คำพินิจ
3. เด็กหญิงปิยาพัชร  ละออเอี่ยม
 
1. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมชาติ
2. เด็กชายสมวัย  ขันหลวง
 
1. นายธวัชชัย  ธารวิทยากุล
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  รีดี
2. เด็กหญิงณัฏธิดา  รีดี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมพัด
4. เด็กหญิงสุชาดา  ปั่นสันเทียะ
5. เด็กหญิงสุภาลี  ผาด
 
1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่
2. นายปกป้อง  เพชรโสม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวณัชชา  โฉมสะอาด
2. นางสาวพัชรพร  มูลสาร
3. นางสาวสุภาพร  บุญทา
4. นางสาวอัมพร  เรืองศรี
5. นางสาวเยาวเรศ  อดใจ
 
1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่
2. นางสาวชัชริน  เจริญศรี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายพายุพัฒน์  เฉลิมญาติ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุลักษณา  ใจบุญ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงวรดา  ดวงสมร
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวเกตุดารา  อุ่นเสน่หา
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิตยา  สุขเกิด
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวธนวรรณ  ประสงค์เจริญ
2. นายธนาวุฒิ  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์