สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมสัน  ใจบุญ
 
1. นายกฤศรุทธิ์  ปัญจรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายณัฐพล  ปราบชมพู
2. นายธีรภัทร  โมหิรัญ
3. นายรัฐพงษ์  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
2. นายธวัชชัย  ธารวิทยากุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.01 ทอง 5 1. นางสาวชลธิชา  คุชิตา
2. นางสาวสุภาพร  พิมพ์สวัสดิ์
3. นางสาวอาทิตยา   เพลัย
 
1. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
2. นางสาวปิยะรัตน์  ทองแม้น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรจาริน  หว่างหวังสี
 
1. นางพวงเพ็ญ  กุลกั้ง
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทินภัทร  ทองกร
2. นายปฏิภาณ  เฮาประโคน
 
1. นางสุธาสินี  เลี่ยงกี่
2. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิมล  วงศ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติมน  เทพรังสิทธิ์
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววราพร  เจริญจิตร
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพกฤตา  ใจเรือง
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  ชากำนัน
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายจีรภัทร  สมานราษฎร์
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายขัตติย  กุลประยงค์
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นางสาววรรณนิสา  ทับทิมทอง
2. นางสาววิไล  เครืองาม
3. นางสาวศิริพร  มีศิริ
 
1. นางสาวศุภิสรา  พ่วงกระสินธุ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  เชื้อชาติ
2. นางสาวกรวิไล  ไหมทอง
3. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
4. นางสาวจิตสุดารัตน์  แสงอุไร
5. เด็กหญิงจิริญา  สุกใส
6. นางสาวจุฑามาส  ทองรวม
7. นางสาวณัชชา  โฉมสะอาด
8. เด็กชายณัฐพล  มรรควิล
9. เด็กหญิงทิพกฤตา  ใจเรือง
10. นายธนพร  ผ่องใส
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญอินทร์พรหม
12. นางสาวนิตติญา  โภชน์หอม
13. เด็กหญิงนิตยา  ดวงศรี
14. นายนเรนธร  แซ่ซื้อ
15. เด็กชายปัณณวรรธ  มานะ
16. นางสาวพิมพกานต์  บุญพานิช
17. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โลมอย
18. นายภีมเดช  มะเกะ
19. เด็กชายภูวดล  อาจภักดี
20. เด็กชายวรวุฒิ  ฉลาดสุข
21. นางสาวศศิธร  ภิรมย์โพธิ์
22. นางสาวศุภิสรา  เพ่งพิศ
23. นายสันติภาพ  ดีลาดรัมย์
24. นายสิทธิญา  แฉ่งใจ
25. นางสาวสุธาสินี  แซ่ลี้
26. นางสาวสุธิศา  ประเสริฐศิลป์
27. เด็กชายอภิรักษ์  หนูแก้ว
28. นางสาวอาทิตยา  เพลัย
29. นางสาวเกวรินทร์  เพชรแก้ว
30. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองปราชญ์
31. นางสาวเยาวเรศ  อดใจ
32. นายไพศาล  มัติพงษ์
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
2. นายปกป้อง  เพชรโสม
3. นางอัญชัญ  เอกอักษราภรณ์
4. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
5. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงเมธาวี  เรืองปราชญ์
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภิสรา  เพ่งพิศ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวภาวินี  ไหวพริบ
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์กระจ่าง
3. นางสาวสุภัทตา  เหมรา
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรทิพย์  โหมดเทศ
2. นางสาวศิริประภา  ศุภริท
3. นางสาวเนตรชนก  ฉลาดสุข
 
1. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
2. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล