เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ สหวิทยาเขตชลบุรี 2
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล ครูโรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
2 กนกวรรณ อรชร ครูผู้ช่วย โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
3 นางสาวทิพวรรณ วิภาตผลิน ครู โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
4 นางสาวรัตตินันท์ บุญกล้า ครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
5 นายนัฐพงษ์ ทองเชื้อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
6 นางปัณฑิตา สุวรรณวงษ์ ครู โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
7 นางสาวสนทยา วรเพียน ครู โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
8 นางสาวอังสนา โพธิ์ยา ครูโรงเรียนพานทอง ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
9 นางสาวนารีรัตน์ ทาทอง โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
10 นางกนกศรี ไหลไผ่ทอง ครูโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
11 นางสาวกนกอร สิทธิเจริญ โรงเรียนพานทอง ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
12 นางจินดาพร เทียมภักดี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบการแข่งขัน  
13 นางสาววิไลภรณ์ ไม้งาม ครู โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
14 นายธนวัฒน์ เสรีเกียรติ ครูผู้ช่วยโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
15 นางสาวกชพร ใจกระเสน ครูผู้ช่วยโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
16 นายนัฐพงษ์ ทองเชื้อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
17 นายกฤษฎา บุญศรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
18 นางกัณฑ์ธิมา บุญศรี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
19 นางสาวการัณย์ภัทร เพศประเสริฐ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
20 นางสาวพฤทธิวรรณ ช่วงพิทักษ์ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
21 นางสาวนภาพร วงค์เนียม โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
22 นางวัชรี ดวงมณี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
23 นางจินดาพร เทียมภักดี โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการแข่งขัน  
24 นางสาวพรวิภา มธุรส ครู โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
25 นางสาววัลนิภา วงษ์นิภา ครู โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
26 นางสาวรัตตินันท์ บุญกล้า ครูโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
27 นางนนทวรรณ อินทร ครูโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
28 นายพิสิทธิ์ โพธิ์ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
29 นายปุญชรัศมิ์ คงอ่อนศรี ครูโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
30 นายพิสิทธิ์ โพธิ์ศรีแก้ว ครูผู้ช่วย โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร  
31 นางสาวจิราภรณ์ แสงอรุณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร  
32 นางสาวสุภาภรณ์ มงคลเจริญสุข โรงเรียนพนัสพิทยาคาร เจ้าหน้าที่รวบรวมเอกสาร  
33 นางสาวกนกวรรณ นาคสมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัฒนานุศาสน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
34 นางสาวชนาภา ทองสุทธิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
35 นางสาวเสาวรส สาพล โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
36 นางสาวอริศรา พฤกษา โรงเรียนเพลินจิตวิทยา ผู้ดูแลระบบโรงเรียน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]