กิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพม. เขต ๒ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ฝึกสอน
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 1. เด็กชายกรุงศรี  แซ่เลี้ยง
 
1. นางสมศรี  ชูเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 1. นางสาวอัฐญา  นุชพันธุ์
 
1. นางสาวสิรี  เขียวนิล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงรัตน์สกุล  สกุลรัตน์
 
1. นางสาวสุภาพร  แสนอุบล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 1. นายณัฐพงศ์  เยาวเรศ
 
1. นายสิปปกร  เวียงวิเศษ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิจสวัสดิ์
 
1. นางสาวขจรวรรณ์  จ่ายพัฒน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 1. นางสาวปุณยภร  สุวรรณเดชา
 
1. นางสาวทัศนีย์  ยิ้มอยู่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสมฤทัย  ประทุมทิพย์
 
1. นางสาวกชพร  ขันทะสีมา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 1. นางสาวนิชญาณิน  สมสุขเจริญ
 
1. นางสาวณัฏฐียา  ลำภูศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธนพร    อินเล็ก
 
1. นางวาฐินี    สุดสวาท
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 1. นายอณิษฐ์  ผอบทิพย์
 
1. นายเฉลิมพล  ทองมี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 1. เด็กชายจิรภัทร   ชมภูเคน
2. เด็กชายธณพล  วัฒนาวรสกุล
 
1. นางสาวประภีร์   ศรีพันลำ
2. นางสาวสุนันทา  พิลาเกิด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 1. เด็กชายปรเมศร์  ขุนอินทร์
2. เด็กชายเขตตะวัน  พรมคำภา
 
1. นายเฉลิมพล  ทองมี
2. นายวัชเรศ  ฉุนหอม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขนิษฐา   มอญชื่น
2. เด็กหญิงอชิรญา  โรจนพฤกษ์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  สุวรรณวัตน์
2. นางสาวอรชุมา  ยงพัฒนจิตร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 1. นายณัฏฐกิตติ์  นาคะสิทธิ์
 
1. นางปาณิสรา  บัวทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายอาลิยาสุ  อาแว
 
1. นางสาวรัชดาพร  บุญคง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายคมกฤษณ์  ทองบุญมา
 
1. นายสถาพร  พลลาภ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ระฆังทอง
2. เด็กชายศักดา  เงินยวง
 
1. นางสาวชัชมาศ  สุดจำ
2. นางสาวภัสรา  ทองเกิด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  ยอดคำ
2. นางสาวภัทรพร  เกิดพร้อม
 
1. นางสาวชัชมาศ  สุดจำ
2. นางสาวภัสรา  ทองเกิด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัชชา  สุนทรพรประภา
 
1. นายธีรภัทร์   ปานสมุทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 1. นายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นายรณฤทธิ์   คูศิริรัตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 1. เด็กชายต้นกล้า  มัชฌิมะบุระ
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฤกษ์บุญชัย
 
1. นายอนันต์    พาหา
2. นางสาวจุฑาวรรณ   ซื่อสัตย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 1. นายวิษณุ  พึ่งมี
 
1. นางสาวพรนภา  อร่ามรัศมี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 1. เด็กชายพิชญพงศ์  บุรกสิกร
 
1. นางสาวจริยา  นาทมพล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 1. นางสาวพงษ์นภา  สามคุ้มพิมพ์
 
1. นางสาวพุทธพร   พึ่งเกษมสมบูรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายฏารัชญ์  จันทมาศ
2. เด็กหญิงพินธ์ลดา  เสียงใส
3. เด็กชายอัครพัชร์  เพ็ชรสุวรรณ์
 
1. นางสาวอำพร  ชูนอก
2. นางสาวศุภราภรณ์  คำมะรัก
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 1. นายกฤติธี  แตงไทย
2. นายพรภูเบศวร์  บรรเทากุล
3. นายพลพิพัฒน์  พึ่งธรรมคุณ
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  เหล่าแค
2. นางสาวศสิกรณ์  สวนกำจัด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงจารุมน  เต็มดวง
2. เด็กหญิงนวพรรษ  แดงมณี
3. เด็กหญิงพัชรีพร  สุวะเลิศ
 
1. นายภัทร์  ไตรรัตน์
2. นายจักรพงษ์  วงษ์ปี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 1. นางสาวน้ำฝน  ส่องแสงจันทร์
2. นางสาวบุญรักษา  พงษ์คำพรรณ
3. นายภควัฒน์  คุณล้าน
 
1. นางสาวนิศากร   เลาหเรืองรองกุล
2. นางสาวอัญทิรา  วาดี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชลนิภา  อดทน
2. เด็กหญิงปาณิชสรา  นันทปรีชาวุฒิ
3. เด็กหญิงเกวลี  พวงเพชร
 
1. นางสาวสมสมัย  แพงดวง
2. นางสาววงเดือน  วาเรืองศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวชนิดา   ชูทอง
2. นางสาวชัญญานุช  กิจอำนาจสุข
3. นายศิริภูมิ  กุศลส่ง
 
1. นางสาววิชชุตา   ประดิษฐ์
2. นายสิทธิพงษ์  เมืองโคตร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกรกวี  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลาหพูนรังษี
3. เด็กหญิงเชิญขวัญ  พิมทอง
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมปัญญา
2. นางขวัญหญิง  สุขสร้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 1. นายพัฒน์วัชร์   ลองจำนงค์
2. นางสาวมนัสวี   ทัศนิยม
3. นายอริส  ฝ่าฝน
 
1. นางสาวสุทธิชา  บุตะเคียน
2. นางสาวอินทร์ธุอร  พสุนนท์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายพลวัฒน์   กระเทศ
2. เด็กชายสมชัย  อึ้งอร่าม
 
1. นางสาวพิมพิกา  เกมาหะยุง
2. นางสาวสุภาพร  เจริญ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 1. เด็กชายชยพล  เกตุแก้ว
2. นางสาวนพมาศ  บุญพักตร์
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐดนัย  อภัยบริรัตน์
2. เด็กชายปริพัฒน์  ลือนาม
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 1. นายธนภัทร  จันทะรัก
2. นายพิศวัส  ทักข์พิมาน
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐธนิดา  ชัยสงคราม
2. เด็กหญิงบุญณิสา   ดาวเรือง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  แนมเถื่อน
4. เด็กหญิงวรรณธิดา  สุวรรณธรรมา
5. เด็กหญิงสุภาสินี   สุกใส
 
1. นายชยวีร์  กุ่นใจ
2. นายพรเทพ  กลิ่นด่านกลาง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวกฤตพร  ขลิบศรี
2. นางสาวนริศรา   มุมขุนทด
3. นางสาวพิมพ์พนา  ราสิค
4. นางสาวมนทิชา   โสพิมพ์
5. นางสาวอรอุมา  อยู่ยิ้ม
 
1. นายชยวีร์  กุ่นใจ
2. นายไพฑูรย์   ขุนทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปทุมวดี  วัดขาว
 
1. นางพรทิพย์  หุ่นดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 1. นางสาวนราพร  ชุ่มชวย
 
1. นางสาวสุภาพร  เสียมสกุล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงธิติมา  นุชโพธิ์พันธุ์
2. เด็กชายอัครวินท์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสุภาพร  เสียมสกุล
2. นางสาวปัทมาพร  ใจนันตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 1. นายภัทรกร  วัฒยากร
2. นางสาวอภิษฎา  ศรีวิลาศ
 
1. นางสาวสุภาพร  เสียมสกุล
2. นางสาวปัทมาพร  ใจนันตา
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  กลิ่นจันทร์
2. เด็กหญิงสุธาวี  คร่ำในเมือง
 
1. นายกฤตนุ  พรมวัง
2. นายชนก  สุขสำราญ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 1. นางสาวญาดา  พีระธรณิศร์
2. นางสาววริษฐา  อุ่นพินิจ
 
1. นางวิมล  พูลพลับ
2. นางสาวธัญลักษณ์  สยามพันธ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสิตานัน  โตเจริญ
 
1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 1. นางสาวธัญญชนก  กิจหาญ
 
1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 1. เด็กชายธีร์กวิน  ไชยยิ่ง
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 1. นายอรรถพล  กาบบัวไข
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา   พลยะเรศ
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 1. นางสาวปัญจรัตน์  อุดมสินสมบูรณ์
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงไอริณ  หมื่นจิตร
 
1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 1. นางสาวปาริชาต  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฎฐ์  พุ่มไสว
2. เด็กชายวิชัย  สุวรรณดี
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ชัยมงคล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรรณปกรณ์  เกสรราช
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 1. นางสาววีนัส  มานิตย์
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ฉัยยา
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 1. นายปิยพัทธ์  ธำรงค์วิชญะ
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฏฐาพร   วัดใย
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 1. นางสาววรดา  หมื่นเดช
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวพัชราภรณ์  หน่อคำ
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 1. นายพีระพล  อิ่มทรัพย์
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนวพรรษ  วงศาโรจน์
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  พฤกษ์พงศ์สุข
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 1. เด็กชายวชิรวิทญ์  สุทธะ
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วัฒนประภาชัย
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ฉัยยา
3. เด็กหญิงณัฏฐาพร  วัดใย
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
5. เด็กหญิงนวพรรษ  วงศาโรจน์
6. เด็กหญิงปภาวรินท์  พฤกษ์พงษ์สุข
7. นายปิยพัทธ์  ธำรงค์วิชญะ
8. นางสาวพัชราภรณ์  หน่อคำ
9. เด็กหญิงพัฐสุดา  หวันดะหวา
10. เด็กหญิงพันติรา  เชื้อขุนทด
11. นายพีระพล  อิ่มทรัพย์
12. นางสาวภัทรา  เทศวงษ์
13. นางสาวภาวิสา  นิลเพชร
14. เด็กชายวชิรวิทญ์  สุทธะ
15. นางสาววรดา  หมื่นเดช
 
1. นางสาวฐิติกา  ไวคกุล
2. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สะตะ
2. นางสาวชยิสรา  ประทุมถิ่น
3. เด็กชายชัชวาล  มีเท่า
4. นางสาวฐิติพร  โตเอี่ยม
5. เด็กหญิงฐิติมา  ทองอินทร์
6. เด็กหญิงณัฏฐา  เตรียมพล
7. เด็กชายณัฐกรณ์  เมฆคุณอนันต์
8. เด็กหญิงดาวลดา  ฝันตาเกี้ยว
9. เด็กหญิงทรงอัปสร  โทษะ
10. เด็กหญิงนันทรัตน์  เนื้อไม้หอม
11. นายนันทวัฒน์  ธนรัชต์นะคำศรี
12. เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่วยชูใจ
13. เด็กหญิงปวริษา  ลุกฤตยา
14. เด็กชายพงศพัศ  มัธยม
15. นางสาวพิมพ์สุชา  บุณยจรัสพงศ์
16. นายภูริพัฒน์  ทองเกิด
17. นางสาวราชญา  สมบัติแก้ว
18. เด็กหญิงลภัสรดา  ลี้กุล
19. เด็กหญิงลักษณาพร  ระงับทุกข์
20. เด็กหญิงวัสสาส์  สุภาฉาย
21. นายศศลักษณ์  กันจันทร์วงศ์
22. นางสาวสุภาพร  พุกโหมด
23. นางสาวอัญมณี  สุขทั่วญาติ
24. เด็กหญิงเทียมทอง  คนหาญ
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
2. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
3. นางกนกอร  รื่นวุฒิ
4. นางสาววิลัยพร  พิณพงษ์
5. นางสาวธิดารัตน์  ผิวเรือง
6. นายพิชญ์ชากร  กุมมารสิทธิ์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  เนื้อไม้หอม
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวราชญา  สมบัติแก้ว
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงปวริษา  ลุกฤตยา
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวฐิติพร  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 1. นายนันทวัฒน์  ธนรัชต์นะคำศรี
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงสุพัชรา  คณานิธิกุล
 
1. นายวาทิน  สินชู
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวรัชชดารินทร์  ผลดี
 
1. นายวาทิน  สินชู
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 1. นางสาวชยิสรา  ประทุมถิ่น
 
1. นางสาวกรรณิกา  จันทะเกิด
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณศดา  โสภาธนากุล
2. เด็กหญิงณัชยา  สาขำ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองมีสุข
4. เด็กหญิงทิพรัตน์  มณีรัตน์
5. เด็กหญิงนันทกานต์  จันตา
6. เด็กหญิงปูรณ์ภัสสร  ภาพร
7. เด็กหญิงภควดี  พูลมา
8. เด็กหญิงสโรชา  บุญนิยมลักษณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
2. นางสาวกนกอร  รื่นวุฒิ
3. นายพิชญ์ชากร  กุมมารสิทธิ์
4. นางสาววิลัยพร  พิณพงษ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 1. นางสาวกัญญาวีร์  รุ่งลิขิตวิวัฒน์
2. นางสาวนรมน  เชี่ยวชาญชัยกุล
3. นางสาวนัทธ์ชนัน  จิตรพิลา
4. นางสาวปานตะวัน  โพธิ์ประเสริฐ
5. นางสาวภรณ์ทิพย์  ยุกิจภูติ
6. นางสาวสิรินพร  อาษา
7. นางสาวอภิญญา  ทวีพันธุ์สานต์
8. นางสาวอภิญรัตน์  ทวีพันธุ์สานต์
9. นางสาวอัญชิษฐา  จิตมุ่งมั่น
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ผิวเรือง
2. นางสาวนันทวัน  พักรกรึก
3. นางสาวกนกอร  รื่นวุฒิ
4. นายพิชญ์ชากร  กุมมารสิทธิ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงพรรณปกรณ์   เกสรราช
 
1. นางสาวธนพร  มาธุระ
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 1. นายภูรินทร์  พนิตนรากุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์   จันทร์เต็ม
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงศรันยา  เบาติสตา
 
1. นางสาวปราณปรียา  ไทยขำ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 1. นางสาวกุลนิษฐ์  สารพจน์
 
1. นางสาวเจนจิรา   ศรีทองอุ่น
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนบชนก  สหวงศ์วรการ
 
1. นายทนงค์  รักษาศิริ
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 1. นางสาวทักษิณา  ทองขาว
 
1. นางวชิรา  กุดแถลง
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัชชา  พวงทอง
2. เด็กหญิงดาวประกายวรรณ  จันทร์แจ่ม
3. เด็กหญิงธฤตตะวัน  เจริญสุข
4. เด็กหญิงพัชรพร  ทรงศิลป์
5. เด็กชายภัทรพล  เยาวราช
 
1. นางสาวธีราภรณ์  มนัสศิลา
2. นางสาวชนัฎพร  จาริก
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 1. นางสาวกัญจนันต์  สันติเกษมวงศ์
2. นางสาวกุลนิษฐ์  สารพจน์
3. นายณฐนนท์  พึ่งสวัสดิ์ศรีกุล
4. นางสาวทักษิณา  ทองขาว
5. นายศุภการัณย์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  พิมพา
2. นางสาวกวิกานต์  สารวุฒิพันธ์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พูลทอง
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ลายเงิน
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พลพุทธา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวฑิตยา  หอมหวล
2. นางสาวสุพรรษา  ลีกิตติวัฒน์
 
1. นายจารุกร  จรดล
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นางสาวปารีณา  ปิ่นสง
2. นายภูวนาท  ยะสาร
 
1. นางสาวรวิญาณี   สีห์สราญ
2. นางสาวจินตนา  ทัพวัน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นายจิรโชติ  แซ่ตัน
2. นางสาวปัณฑารีย์  ชีวนิชพันธ์
 
1. นางสาวณิชมน  พะลัง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นางสาวชนัญภรณ์   จุลมาศ
2. นางสาวอนันต์ธิดา  ศรีเกิด
 
1. นางสาวรวิญาณี  สีห์สราญ
2. นางสาวจินตนา  ทัพวัน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นางสาวปรัชญา  พงษ์ขยัน
2. นางสาวพักตร์วิภา  โควาพิทักษ์เทศ
3. นางสาวมยุเรศ  สองห้อง
4. นางสาวรติมา  ขวัญใจ
5. นางสาวสุรางคณา  จุ้ยม่วงศรี
 
1. นางสาวประภัสสร  พันธุมัย
2. นายพิริยพันธุ์  พุ่มสุวรรณ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 1. นางสาวภัทรสุดา  พูลศรี
2. นายยศธร  ยี่สุ่นทอง
3. นางสาวศศิธร  มีศิริ
4. นางสาวหทัยรัชย์  จิรพัสนิรุชา
5. นางสาวเบ็ญหอม  พันธุ์แก้ว
 
1. นางสาวรวิญาณี  สีห์สราญ
2. นางสาวจินตนา  ทัพวัน
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 1. นายณัฏฐภัทร์   มาลัยวงษ์
 
1. นางสาวสุนิษา  ธนพฤษณานันท์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงณิชกุล  กล่อมดี
2. เด็กชายธัลดล  ภุมมา
 
1. นางสาวติรวดี  งามทรง
2. นางฐิติรัตน์  แจ้งคำ
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 1. นายนฤสรณ์   เพ็ญภู่
 
1. นางสาวปัทมาวดี  ตันสกุล
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 1. เด็กชายคุณานนต์  คุณอุดม
2. เด็กชายติณณ์  สาดแว
3. เด็กชายภทรพล  เมืองสง
4. เด็กชายรชต  ทองลี
5. เด็กชายวิศรุต  โทนผลิน
6. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เลิศ
7. เด็กชายอภิศิษฎ์  ไชยตะมาตย์
8. เด็กหญิงเพ็ชรลดา  คล้ามแสง
 
1. นางสาวธัญชนก  พรรณวงษ์
2. นายจักรพงษ์  วงษ์ปี
3. นางสาวนฤภัทร  กุชวัฒนะ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จรสาย
2. เด็กหญิงพรนภา  สว่างโรจน์
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผิวทอง
4. เด็กชายภัทรวรรธน์  ศรีบูรณยานนท์
5. เด็กหญิงโชติกา   งามสุวรรณ
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีโฉม
2. นางสาวปอยทิพย์  สุวรรณดารักษ์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 1. นางสาวชลฐิฌา  พัตจุน
2. นางสาวปุญวลี  พรหมเสนา
3. นางสาวพรชิตา  ภักดีหาญ
4. นางสาวมณฑกานต์  ศรีรักษา
5. นางสาวอทิตยา  บุญเกิด
 
1. นางสาวปอยทิพย์  สุวรรณดารักษ์
2. นางสาวอาภาภรณ์  ศรีโฉม
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำโพธิ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เดชขจรวุฒิโชติ
3. เด็กหญิงธัชชาธรณ์  สุขดา
 
1. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
2. นางสาวอรชุมา  ยงพัฒนจิตร
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 1. นางสาวพีญาดา   จิตรมา
2. นางสาวสิรินภาพร  อึ้งอร่าม
3. นางสาวส่องนภา  พุ่มจันทร์
 
1. นางปาณิสรา  บัวทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 1. เด็กชายกองทัพ  วงศ์คำเหลา
2. เด็กหญิงนันทิชา  เกตุนิล
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สังข์ทอง
 
1. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 1. นายกฤตยชญ์  สุพรรณ
2. นางสาวนงนภัส  ชัยทอง
3. นางสาวอุบลรัตน์  เฟื่องฟูลอย
 
1. นางสาวกุลวดี  นุ่มทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 1. เด็กชายณนน  ณ พัทลุง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  นนทลักษณ์
 
1. นางสาวศิริพร  พ่วงพิศ
2. นางสาวบุญสิตา  อิ่มสอน
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 1. เด็กชายณฐพงศ์  โสภาพล
2. เด็กชายธิติวุฒิ  เทศน์ธรรม
 
1. นางสาวประนอม  ศุภศร
2. นางสาวสุนันทา  กมลผาด
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงรวิสรา  โปรมินทร์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  น้อยเวียง
 
1. นางสาวสุนันทา  กมลผาด
2. นางสาวศิริพร  พ่วงพิศ
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นางสาวปัณฑิตา  ชุ่มปลั่ง
2. นางสาวสิริกันยา  ภาคาทรัพย์
 
1. นางสาวสุนันทา  กมลผาด
2. นางสาวคัมภีรดา  เพียรประสม
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 1. เด็กชายราเมศวร์  มงคล
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อ่อนละมูล
 
1. นางสาวนลิน  คำแน่น
2. นางสาวบุญสิตา  อิ่มสอน
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายกฤตภาส  พลมณี
2. นางสาวศรุตา  พลมณี
 
1. นางสาวนลิน  คำแน่น
2. นางสาวศิริพร  พ่วงพิศ
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 1. นายธนกฤต  เพชรผึ้ง
2. นายธีรภัทร  ธิขันติ
 
1. นางนลิน  คำแน่น
2. นายนคเรศ  นาคประดิษฐ์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 1. เด็กชายวิศาลย์ธน  ร่างเล็ก
2. เด็กชายสิทธา  หวังคุ้มกลาง
 
1. นางสาวศิริพร  พ่วงพิศ
2. นางสาวนลิน  คำแน่น
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บัวบุญ
2. เด็กชายพงษ์พล  มุสิกะโปดก
 
1. นางสาวนลิน  คำแน่น
2. นางสมพร  คำหอม
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 1. นางสาวปุณยภร  วิชัย
2. นางสาวสิริกร  บุญกร่าง
 
1. นางสาวนลิน  คำแน่น
2. นายนคเรศ  นาคประดิษฐ์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 1. นายกรัณย์ภัทร  พรหมวิสุทธิ์
2. นายนนทกร  อินทอง
 
1. นางสาวคัมภีรดา  เพียรประสม
2. นางวัชรี  ศาลากิจ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 1. นายสายธาร  กลิ่นมาหอม
2. นายอัษฎาวุธ  หาญลคร
 
1. นางสาวนลิน  คำแน่น
2. นางสาวนลพรรณ  จันบัว
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 1. เด็กชายชยกร  ศรีศักดิ์
2. เด็กชายพงศธร  การโชติ
3. เด็กชายวรากร  วาสุชาติ
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นายสถาบัน  เกตวงษา
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 1. นายณัฐภัทร  งามมุข
2. นายภูรินทร์  พนิตนรากลม
3. นายยศศักดิ์ดา  ยวงสุวรรณ
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นายสถาบัน  เกตวงษา
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงนิชาภา  ทาทอง
2. นายสร้างภพ  บุตรวิชา
3. เด็กหญิงเสาวรส  ขุนทอง
 
1. นายสถาบัน  เกตวงษา
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
119 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 1. นายกฤษฎิ์  ขาวนุ่น
2. นางสาวปุณย์วิสาข์  บวรศิวภูมิ
3. นายสถาพร  เฉียบแหลม
 
1. นายปกรณ์  เสน่หา
2. นายสถาบัน  เกตวงษา
 
120 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 1. นายภูมิพัฒน์  อินมา
2. นายวรพงศ์  เจนวิกย์กิจ
3. นายเกียรติพงศ์  เพ็ชรวิเศษ
 
1. นายสถาบัน  เกตวงษา
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1. นายธนาดล  แสงสว่าง
2. นายศิริภูมิ  กุศลส่ง
3. นางสาวแอสวารยา  ตีวารี
 
1. นายสถาบัน  เกตวงษา
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกมลมาศ  สดใส
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   บัวกล่ำ
3. เด็กหญิงวริศรา  วู
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
2. นางปราณี  ฤทธิชัย
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 1. นางสาวนฤมล   ดลกูล
2. นางสาวรัฐภรณ์  วงศ์มั่น
3. นางสาววรรณวลัย  เชื้อบัณฑิต
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
2. นางปราณี  ฤทธิชัย
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกุลภัสสร์  ศรีไพโรจน์
2. เด็กหญิงจิรัฏฐ์พา  ท้วมรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงพรไพศาล  อดิศรมงคลกุล
4. เด็กหญิงพิมลนาฎ  ขวัญเนตร
5. เด็กหญิงวริศรา  เรือศรีจันทร์
6. เด็กหญิงสุวิชญา  ส่งมหาชัย
 
1. นางอัญชลี  ปิ่นเพ็ชร
2. นางสาวอรพชร  สุขขุม
 
125 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองดีวงษ์
2. เด็กหญิงสิริรัมภา  ศรีกงพาน
3. เด็กหญิงหทัยชนก  วงศ์ชลศรี
 
1. นางสาวอรพชร  สุขขุม
2. นางสาวพรศิริ  ไกรดิษฐ์
 
126 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 1. นางสาวชนากานต์  เลิศฤทธิ์
2. นางสาวภัคจิรัษฏ์  รักษ์บำรุง
3. นางสาวอรณิชา  แก้วดับภัย
 
1. นางสาวอรพชร  สุขขุม
2. นางสาวพรศิริ  ไกรดิษฐ์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 1. เด็กหญิงชินพัฒน์  อยู่ดี
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิริฤกษ์วิภาศ
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พานเงิน
 
1. นางสาววิไลพร  ลาหงษ์
2. นางสุดารัตน์  โคสูงเนิน
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 1. นางสาวรุ่งฟ้า  แจ้งเพียร
2. นางสาววิวา  เจริญนันทกร
3. นางสาวเมญาดา  เครื่องสาย
 
1. นายสำเนียง  เกตุพงษ์
2. นางสาวนฤภัทร  กุชวัฒนะ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 1. นางสาวนนทินี   ใบเหลือง
2. นางสาวประภากร   แผงจัตรัต
3. นางสาวไอรดา  ชินเมืองน้อย
 
1. นางปราณี  ฤทธิชัย
2. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
 
รวม 309 206