สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 26 24 12 62 70 35 15 2 120
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 22 19 14 55 67 29 15 9 111
3 หอวัง 20 11 13 44 50 27 12 7 89
4 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 18 18 12 48 68 41 22 8 131
5 วชิรธรรมสาธิต 18 15 9 42 68 39 15 17 122
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16 16 11 43 44 26 11 6 81
7 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 16 14 21 51 63 42 26 13 131
8 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 16 10 14 40 49 31 24 13 104
9 สตรีศรีสุริโยทัย 14 15 13 42 55 21 23 16 99
10 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14 2 9 25 34 30 9 6 73
11 ฤทธิยะวรรณาลัย 13 18 11 42 58 36 16 14 110
12 เทพลีลา 13 7 11 31 50 35 21 24 106
13 พรตพิทยพยัต 11 11 8 30 40 25 19 19 84
14 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 10 14 11 35 44 39 20 10 103
15 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 9 9 10 28 34 27 19 13 80
16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 9 9 8 26 42 35 20 16 97
17 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 8 8 2 18 36 27 12 20 75
18 ราชวินิตบางเขน 8 5 6 19 30 23 11 17 64
19 บางกะปิ 8 4 8 20 34 29 21 15 84
20 มัธยมวัดหนองจอก 8 3 4 15 27 26 11 16 64
21 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 7 11 8 26 29 25 27 11 81
22 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 7 10 8 25 45 20 12 14 77
23 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 7 10 2 19 20 2 0 0 22
24 วัดสุทธิวราราม 7 9 10 26 32 24 22 9 78
25 สารวิทยา 7 7 7 21 37 16 22 14 75
26 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 6 9 7 22 36 34 19 9 89
27 สุรศักดิ์มนตรี 5 9 11 25 50 32 21 7 103
28 สิริรัตนาธร 5 6 6 17 31 31 14 18 76
29 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 5 4 4 13 16 23 15 19 54
30 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 5 3 5 13 28 34 24 19 86
31 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 5 2 2 9 25 25 23 20 73
32 นนทรีวิทยา 4 5 4 13 23 33 24 32 80
33 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 4 5 3 12 14 19 12 17 45
34 ฤทธิยะวรรณาลัย2 4 4 1 9 17 18 13 12 48
35 ศรีพฤฒา 4 4 0 8 22 24 18 15 64
36 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 3 0 7 7 3 0 1 10
37 มัธยมวัดบึงทองหลาง 3 7 7 17 38 24 18 14 80
38 ยานนาเวศวิทยาคม 3 4 2 9 11 19 20 25 50
39 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 3 2 2 7 19 21 15 17 55
40 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3 2 2 7 16 20 22 27 58
41 ราชดำริ 3 1 3 7 18 32 18 21 68
42 ดอนเมืองจาตุรจินดา 3 0 3 6 18 19 10 19 47
43 อัสสัมชัญศึกษา 3 0 1 4 13 20 29 16 62
44 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 7 8 17 35 37 17 9 89
45 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 2 7 5 14 15 24 8 14 47
46 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 7 4 13 28 26 16 21 70
47 มัธยมวัดธาตุทอง 2 6 7 15 22 26 9 16 57
48 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 6 6 14 25 31 17 18 73
49 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 2 4 3 9 17 39 34 33 90
50 สารสาสน์พิทยา 2 3 0 5 6 3 3 2 12
51 ปทุมคงคา 2 1 0 3 15 14 31 24 60
52 อัสสัมชัญ 2 0 1 3 4 4 5 6 13
53 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 3 3 7 10 6 7 5 23
54 ลาซาล 1 2 2 5 8 7 8 7 23
55 ไทยคริสเตียน 1 2 1 4 10 7 9 9 26
56 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 1 0 2 5 6 4 4 15
57 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 วาสุเทวี 1 0 3 4 7 5 6 2 18
59 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 1 0 2 3 7 13 11 9 31
60 พระโขนงพิทยาลัย 0 3 3 6 23 22 16 22 61
61 วัฒนาวิทยาลัย 0 3 2 5 11 10 2 2 23
62 อรรถวิทย์ 0 3 1 4 7 9 7 6 23
63 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 0 2 2 4 6 0 0 0 6
64 สรรพาวุธวิทยา 0 2 1 3 5 17 6 5 28
65 ไผทอุดมศึกษา 0 2 1 3 3 1 0 1 4
66 พิบูลประชาสรรค์ 0 2 0 2 5 13 9 5 27
67 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 2 0 2 3 6 5 8 14
68 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 1 3 4 8 21 10 12 39
69 พิบูลอุปถัมภ์ 0 1 3 4 5 9 5 16 19
70 พุทธจักรวิทยา 0 1 2 3 4 4 3 8 11
71 สาธิตพัฒนา 0 1 1 2 4 6 5 0 15
72 มัธยมบ้านบางกะปิ 0 0 4 4 7 17 14 15 38
73 มัธยมประชานิเวศน์ 0 0 4 4 4 8 8 9 20
74 พระแม่มารีสาทร 0 0 2 2 8 7 10 14 25
75 โสมาภาพัฒนา 0 0 2 2 1 2 3 0 6
76 แม่พระฟาติมา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
77 นิพัทธ์วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 3 2
78 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 อุดมศึกษา 0 0 0 0 3 2 5 3 10
80 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0 2 3 8 6 13
81 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 1 3 2 2 6
82 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
84 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
85 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 วิชูทิศ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
87 DEMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 409 422 384 1,215 1,860 1,552 1,047 940 4,459