สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 27 25 12 64 72 35 15 2 122
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 22 19 14 55 67 29 15 9 111
3 หอวัง 20 11 13 44 50 27 12 7 89
4 วชิรธรรมสาธิต 19 16 11 46 72 39 15 17 126
5 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 18 18 12 48 68 41 22 8 131
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 16 17 11 44 45 26 11 6 82
7 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 16 14 21 51 63 42 26 13 131
8 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 16 10 15 41 50 31 24 13 105
9 เทพลีลา 16 7 13 36 55 35 21 24 111
10 สตรีศรีสุริโยทัย 14 15 13 42 55 21 23 16 99
11 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14 2 9 25 34 30 9 6 73
12 ฤทธิยะวรรณาลัย 13 18 11 42 58 36 16 14 110
13 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 12 13 7 32 47 34 19 9 100
14 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 11 14 11 36 45 39 20 10 104
15 พรตพิทยพยัต 11 11 8 30 40 25 19 19 84
16 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 10 6 2 18 35 25 23 20 83
17 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 9 9 10 28 34 27 19 13 80
18 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 9 9 8 26 42 35 20 16 97
19 มัธยมวัดหนองจอก 9 5 6 20 33 26 11 16 70
20 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 8 8 2 18 36 27 12 20 75
21 ราชวินิตบางเขน 8 5 6 19 30 23 11 17 64
22 บางกะปิ 8 4 8 20 34 29 21 15 84
23 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 7 11 8 26 29 25 27 11 81
24 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 7 10 8 25 45 20 12 14 77
25 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 7 10 2 19 20 2 0 0 22
26 วัดสุทธิวราราม 7 9 10 26 32 24 22 9 78
27 สารวิทยา 7 7 7 21 37 16 22 14 75
28 สิริรัตนาธร 7 6 6 19 36 31 14 18 81
29 ยานนาเวศวิทยาคม 7 5 3 15 18 19 20 25 57
30 สุรศักดิ์มนตรี 5 9 11 25 50 32 21 7 103
31 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 5 4 4 13 16 23 15 19 54
32 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 5 3 5 13 28 34 24 19 86
33 ปทุมคงคา 5 3 3 11 25 14 31 24 70
34 มัธยมวัดบึงทองหลาง 4 7 9 20 43 24 18 14 85
35 นนทรีวิทยา 4 5 4 13 23 33 24 32 80
36 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 4 5 3 12 14 19 12 17 45
37 พิบูลประชาสรรค์ 4 5 0 9 12 13 9 5 34
38 ฤทธิยะวรรณาลัย2 4 4 1 9 17 18 13 12 48
39 ศรีพฤฒา 4 4 0 8 22 24 18 15 64
40 ราชดำริ 4 3 3 10 22 32 18 21 72
41 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4 3 0 7 7 3 0 1 10
42 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 3 3 3 9 23 21 15 17 59
43 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3 2 2 7 16 20 22 27 58
44 ดอนเมืองจาตุรจินดา 3 0 3 6 18 19 10 19 47
45 อัสสัมชัญศึกษา 3 0 1 4 13 20 29 16 62
46 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 2 7 8 17 35 37 17 9 89
47 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 2 7 5 14 15 24 8 14 47
48 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 2 7 4 13 28 26 16 21 70
49 มัธยมวัดธาตุทอง 2 6 7 15 22 26 9 16 57
50 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 2 6 6 14 25 31 17 18 73
51 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 2 4 3 9 17 39 34 33 90
52 สารสาสน์พิทยา 2 3 0 5 6 3 3 2 12
53 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 2 0 2 4 8 13 11 9 32
54 อัสสัมชัญ 2 0 1 3 4 4 5 6 13
55 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 3 3 7 10 6 7 5 23
56 ลาซาล 1 2 2 5 8 7 8 7 23
57 ไทยคริสเตียน 1 2 1 4 10 7 9 9 26
58 มัธยมบ้านบางกะปิ 1 1 5 7 11 17 14 15 42
59 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 1 0 2 5 6 4 4 15
60 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
61 วาสุเทวี 1 0 3 4 7 5 6 2 18
62 พระโขนงพิทยาลัย 0 5 3 8 25 22 16 22 63
63 วัฒนาวิทยาลัย 0 3 2 5 11 10 2 2 23
64 อรรถวิทย์ 0 3 1 4 7 9 7 6 23
65 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 0 2 2 4 6 0 0 0 6
66 สรรพาวุธวิทยา 0 2 1 3 5 17 6 5 28
67 ไผทอุดมศึกษา 0 2 1 3 3 1 0 1 4
68 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 2 0 2 3 6 5 8 14
69 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 1 3 4 8 21 10 12 39
70 พิบูลอุปถัมภ์ 0 1 3 4 5 9 5 16 19
71 พุทธจักรวิทยา 0 1 2 3 4 4 3 8 11
72 สาธิตพัฒนา 0 1 1 2 4 6 5 0 15
73 มัธยมประชานิเวศน์ 0 0 4 4 4 8 8 9 20
74 พระแม่มารีสาทร 0 0 2 2 8 7 10 14 25
75 โสมาภาพัฒนา 0 0 2 2 1 2 3 0 6
76 แม่พระฟาติมา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
77 นิพัทธ์วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 3 2
78 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
79 อุดมศึกษา 0 0 0 0 3 2 5 3 10
80 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0 2 3 8 6 13
81 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 0 0 0 1 3 2 2 6
82 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
83 มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
84 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 1 2 4 3
85 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
86 วิชูทิศ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
87 DEMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 สารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 444 447 399 1,290 1,950 1,552 1,047 940 4,549