เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
2 นางพันผกา เกี้ยวสกุล โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
3 นางสาวณัฐชยา ชูกิตติวิบูลย์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
4 นายนพชัย วิริยานุภาพพงศ์ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
5 นางสาวนาตยา วังชัง โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
6 นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
7 นางพรรณราย ปฏิญาณสัจ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
8 นายปริญญา พันอะ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
9 นายคณากร ขวัญคุ้ม โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
10 นางเทวธิดา ฉลาดเจน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
11 นางสาวอมรรัตน์ สุริยะบุญ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
12 นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
13 นางสาวนาตยา นะวะมะวัฒน์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
14 นายเลอพงศ์ จันสีนาก ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
15 นางสาวอริสา บุตรดามา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
16 นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
17 นางสาวอัจฉรา ทองทา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
18 นางสาวธารทิพย์ เขินคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
19 นางสาวกฤษณา ศรีบุญเพ็ง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
20 นางสาวลักขณา อ่อนฤทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
21 นางสาวอนุสรา เย็นวัฒนา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
22 นางสาวกนกนาถ แซ่ตั้น ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
23 นางสาวสุธิดา ไชยโย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
24 นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
25 นางสาวชนิดา ประมูลผล ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
26 นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
27 นางอัญชนา เศวตะพุกกะ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
28 นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
29 นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
30 นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
31 นางสาวพรศิริ ไกรดิษฐ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
32 นายธรรมรัตน์ ชูทอง ครู โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
33 นางสาวกัญธนัช ชุมภูชนะภัย ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
34 นางสาวริญชญา สุดาเดช ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
35 นางสาวสุธิดา คุณสันเทียะ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
36 นางสาวปิยะชญา ศรีหรั่งไพโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
37 นางสาวนงลักษณ์ ใจคำ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
38 นางสาวปานฤทัย เนื่องศรี ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
39 นางสาววรรณวีร์ กิจชิต ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
40 นางสาวพรรวินท์ นทีนาม ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
41 นางสาวพิมพิสุทธิ์ ภัทระวิจิตร ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
42 นางสาวพรธิดี ดำกลิ่น ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
43 นางสาวกิ่งดาว มะเริงสิทธิ์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
44 นางสาวนิจจารีย์ โหตระการศรี ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
45 นายนิเวศน์ บัวทองใส ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
46 นางสาวจิราภรณ์ เหลืองสินศิริ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
47 นายสุรสิทธิ์ ชายกวด ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
48 นางสาวทิพากร ไชยศรีทา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
49 นายธาดา คุณาปราโมทย์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
50 นางสุปราณี พัฒราช กรรมการดำเนินการแข่งขัน    
51 นายวีระ กงถัน ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการอำนวยการ    
52 นางเรณู วุฒิวิชญานันต์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการอำนวยการ    
53 นางอุมาพร ไชยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอำนวยการ    
54 นายสุรศักดิ์ นิ่มนวล รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ    
55 นายเทียน กล่ำบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะกรรมการอำนวยการ    
56 นางสาววรรณภา ทองสีไพล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการอำนวยการ    
57 นางสุธิดา ธาราศักดิ์ ครู โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะกรรมการอำนวยการ    
58 นางธัญดา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการอำนวยการ    
59 นางปอแก้ว ครุฑนาค ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ    
60 นายสิทธิศักดิ์ ประวันเณ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการอำนวยการ    
61 นางสาวสโรชา ชูช่วย ครู โรงเรียนศรีพฤฒา คณะกรรมการอำนวยการ    
62 นายวีระสิทธิ์ ประกอบศรี ครู โรงเรียนปทุมคงคา คณะกรรมการอำนวยการ    
63 นางนภาวรรณ สิทธิวงศ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอำนวยการ    
64 นางอารี รัตนภิรมย์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอำนวยการ    
65 นางวรัษฐา กาวชู ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอำนวยการ    
66 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอำนวยการ    
67 นางจตุพร เรืองมาก ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอำนวยการ    
68 นางสุรีรัตน์ สะสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
69 นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
70 ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการอำนวยการ    
71 นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
72 นายณัฐพล ชนินพร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการอำนวยการ    
73 นายประเสริฐ มั่นจิต รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการอำนวยการ    
74 นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คณะกรรมการอำนวยการ    
75 นายจำลอง รอดสุข รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คณะกรรมการอำนวยการ    
76 นางวิรตี ชมภูจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
77 นางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
78 นางสาวพวงเพ็ญ สิงห์โตทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
79 นางสาวพวงผกากรอง สันทบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
80 นายสุพัฒน์ มีพึ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คณะกรรมการอำนวยการ    
81 นางสาวประภาศรี ลาภเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
82 นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการอำนวยการ    
83 นายศักดิ์ดา เปลี่ยนเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการอำนวยการ    
84 นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการอำนวยการ    
85 นางสุวลักษณ์ พฤกษหิรัญ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ    
86 นางพรทิพย์ โตมอญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ    
87 นางสุมนา ธิกุลวงศ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คณะกรรมการอำนวยการ    
88 นางอุมาพร ไชยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
89 นางสาวประวีต ส่องแสง ครู โรงเรียนเทพลีลา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
90 นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครู โรงเรียนเทพลีลา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
91 นายพิทักษ์ ทับทิมทอง ครู โรงเรียนเทพลีลา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
92 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
93 นางกัทลี เลขานุกิจ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
94 นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
95 นางนิศากร เลิศสุดยอด ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
96 นางสาวธันว์วดี เลี้ยงสมบัติเตโช ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
97 นางสาวณัฐณิชา อ่วมคุ้ม ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
98 นางสาวจีระนันทน์ ระวีย์วรากร ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
99 นางสาวน้องออม จันทร์มีดี ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
100 นางสาวกรรณิการ์ ทะนันใจ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
101 นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
102 นางสาวพัชรี สังสีแก้ว ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
103 นางสาวชลยา พันธ์โภคา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
104 นางสาวจุฑามาศ บุญญาทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
105 นางสาวอนงค์ พูนขุนทด ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
106 นางสาวอรพินท์ พิศงาม ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
107 นางสาวฉันทนา สังขสุดประเสริฐ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
108 นางสาวณัฐยา แก้วงามพรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
109 นางสาวพัชรี น้อมระวี ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
110 นางเกษรินทร์ ปานจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
111 นายวรพล ศรีเทพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
112 นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
113 นางนิรุบล นาทอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
114 นางสาวอารยา อุศมา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
115 นางสุดาพร มะลิชู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
116 นางสาวสุพิชชา สง่าชาติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
117 นายสุพจน์ ชุณหะเพศย์ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
118 นางบุญเรือน ชุณหะเพศย์ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
119 นางกลุรณี อารีมิตร ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
120 นางสาวสิริวลี มาเนียม ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
121 นางสิริกานดา พุฒตาล ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
122 นางสาวจุฬาภรณ์ ทองสีนุช ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
123 นางสาวเบญญาศิริ์ กุณที ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
124 นางสาววิกานดา โยธี ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
125 นางอบพวรรณ์ รณชิตพานิชยกิจ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
126 นางนาราพรรธน์ บุญเวียง ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
127 นางสาวสุมิตรา ส่งศรี ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
128 นายโฆษณพงศ์ โหมสันเทียะ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
129 นายพีรพงศ์ คงขำ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
130 นางสาวอังคณา ปัทมพงศา ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
131 นางสาวปฏิญญา กาลายศ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
132 นางสาววิจิตรา กูลหกูล ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
133 นางสาวทิพวรรณ พวงมาลัย ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
134 นายภุชงค์ พุแค ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
135 นางสาวอารีรัตน์ สุริโย ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
136 นางสาวลลิตา คำแก้ว ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
137 นางสาวจีรนันท์ อินทร์โพธิ์ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
138 นางสาวสุภาวดี สอาดดิษฐ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
139 นายอธิวัฒน์ สิมบุตร ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
140 นางสาวประภัสสร มีมาก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
141 นายอภิษฐา กิตติเอกชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
142 นายไพศาล คชเพชร รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
143 นายบัณฑิตย์ บินอุมา หัวหน้ากลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
144 นางสรรพพร มีแสวง ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
145 นางสาวธิติญา สงวนดีกุล ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
146 นายเชิดชัย อินทร์รักษา ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
147 นายเฉลิมพล ดีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
148 นางสาวธิดามาศ ถนอมจิตต์ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
149 นางธมกร ศิริฟองนุกูล ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
150 นางสาวประไพพรรณ พรธนโชติอนันต์ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
151 นางสาววรัตถ์หทัย แก้วตาสาม ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
152 นางสาวบัณฑิตา อ่อนชู ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
153 นางสาวอทิตยา ประสมศรี ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
154 นางสาวเบญจมาศ แดงสิน ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
155 นางสาวอัญชณา ประเทพา ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
156 นางขวัญจฤตต์ แมนซิลล์ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
157 นางสาวจุฑามาศ วงศ์คำ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
158 นางสาวจีระพันธ์ บุษดาคำ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
159 นายชัยกฤต ปาชัย ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
160 นางสาวการดา พาหา ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
161 นางสาวชุติมา ธงศรี ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
162 นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
163 นายกิจเกษม อุปการะกิจ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
164 Mr. Yang Chang Jiang ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
165 นางสาวกชามาส ยานะ ครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
166 นางสาวรมณียา อมาตยคง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
167 Mr. Huang Zhengrong ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
168 นางสาวกันต์กนิษฐ ธิติโชติ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
169 นางสมใจ ศรีละมุล ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
170 นายกิตติก้อง จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
171 นางสาวภาพินี มหาโชคธรณี ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
172 นางอมรรัตน์ เมตตาจิต ครู โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
173 นางสาวจินตนา ทัพวัน ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
174 นางโสภา พงศ์เทพูปถัมภ์ ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
175 นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
176 นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย ครู โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
177 นายศุภเกียรติ เตชะ ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
178 นางสาววาสนา คำหนุน ครู โรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
179 นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครู โรงเรียนเทพลีลา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
180 นางสุธิดา ธาราศักดิ์ ครู โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
181 นางธัญดา ศรีวิชัย ครู โรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
182 นางปอแก้ว ครุฑนาค ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
183 นางวรัษฐา กาวชู ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
184 นางจตุพร เรืองมาก ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
185 นายจินดานุวรรธน์ บำรุงเจริญสุข ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
186 นางสาววริศรา เสาไธสง ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
187 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
188 นายเจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
189 นายกิตติพัทธ์ สุขลิ้ม ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
190 นางสาวกัญญารัตน์ อาโรโจ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
191 นางสาวธณัฐฐา สว่างรักษ์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
192 นายณัฐพล มั่นเรือง ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
193 นายสัชฌุกร แก้วช่วย ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
194 นางสาวสรนรารัตน์ แก้วคุ้มภัย ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
195 นางสาวพัสตราภรณ์ บัวทอง โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
196 นางทัศณี เดรนนัน โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
197 นางสาวมณีรัตน์ คงตางาม โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
198 นางสาวสนธยา หมาดเต๊ะ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
199 นางสาวรุ่งกานต์ คำแก้ว โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
200 นางปุณยนุช ปัญญาดิรก ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
201 นางสาววัลภา พูลสุข ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
202 นางสาวมัณฑิกา วิชัยดิษฐ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
203 นายอรรถพล ศรีไพจิตรวรกุล ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
204 นายวรพงค์ อินทะจักร ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
205 นางสาวปวิตตา ทองลอง ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
206 นางสมใจ ศรีละมุล ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
207 นายกิตติก้อง จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
208 นางสุนทรี กาญจนะวสิต ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
209 นายศิรัชฎ์ สุมน ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
210 นายโสภณัฐ ขันทอง ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
211 นายญาณศิลป์ คีลาวงษ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
212 นายเอกชัย ชาญกระโทก ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
213 นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
214 นางสาวขวัญเรือน ภูธร ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
215 นายศุภฤกษ์ สรวิฑย์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
216 นางสาวพัชราภรณ์ ฉันทหรรษา ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
217 นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตน ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
218 นายสหรัถ อาสา ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
219 นางจตุพร เรืองมาก ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
220 นายธันวา เดชะศิริ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
221 นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
222 นายสหกันต์ ลาสิงห์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
223 นางสาวจิราภรณ์ เปียพรัด ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
224 นายวินัย อยู่คง นักพัฒนาโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
225 นายสุปวีณ์กริช สุวรรณพฤกษ์ นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
226 นายธนกฤต พิทยประสาน นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
227 นางสาวสกุลวรา ด้วงแสง นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
228 นางสาวญาณาธิป โรจน์ประสิทธิ์พร นักเรียนโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
229 นายอธิพงศ์ โชคเคล้าลาภ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
230 นายสำเนียง เกตุพงษ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการอาคารสถานที่    
231 นางสาวนิภา มานะการ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการอาคารสถานที่    
232 นายเสฎฐวุฒิ ศักยเศกสกุล โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการอาคารสถานที่    
233 นายวัฒนา ง่อนสว่าง โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการอาคารสถานที่    
234 นายเอกชัย พันธ์ละออง โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการอาคารสถานที่    
235 นางสาวอนงค์ ดำดง ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
236 นางสาวรจนาพร ผ่องใส ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
237 นางอุษา ภู่กำชัย ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
238 นายวีระเดช คำถาวร ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
239 นายไชยา พรมโส ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
240 นายชัยพร มิตรพิทักษ์ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
241 นายวิจัย เจริญรัตน์ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
242 นางสาวทัศนีย์ สินธุ์เกษมสุข ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการอาคารสถานที่    
243 นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการอาคารสถานที่    
244 นายกฤตชานนท์ บุญกู่ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการอาคารสถานที่    
245 นายมนตรี สังขโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการอาคารสถานที่    
246 นายอิทธิพัทธ์ โป๊ะเงิน ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการอาคารสถานที่    
247 นายนิกร สาธุชาติ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการอาคารสถานที่    
248 นายพรเกียรติ โชติสุดเสน่ห์ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
249 นายพินิจ อัครสานนท์ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการอาคารสถานที่    
250 นายวัชระชัย การนอก ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
251 นางสาวธีร์จุฑา เทศสมบูรณ์ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
252 นางสาววารุณี ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการอาคารสถานที่    
253 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
254 นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
255 นายจำลอง รอดสุข รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
256 นางสุรีรัตน์ สะสุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
257 นางสาวปิยะมาศ เลิศความเพียร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสารวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
258 นางวิรตี ชมภูจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
259 นางสุทัศนีย์ วิโรจนานุวัฒน์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
260 นางสาวพวงเพ็ญ สิงห์โตทอง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
261 นางสาวพวงผกากรอง สันทบ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
262 นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
263 นางอาลัย พรหมชนะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
264 นายธำรงค์ฤทธิ์ พันธ์ฤทธิ์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
265 นายธนากร ย่อทอง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
266 นางสาวกนกรัตน์ ตันติกรพรรณ ครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
267 นายกฤตนุ พรมวัง ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
268 นางสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
269 นางสาวอรณัท รัตนอำภา ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
270 นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ ครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
271 นายศิริวัฒน์ เรียนบุรี ครูโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
272 นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลาง ครูโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
273 นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
274 นางสาวกัษมาภรณ์ รัตนวราภรณ์ ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
275 นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
276 นายพรชัย เกตุฉาย ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
277 นายไตรรัตน์ ศรีจิตรแจ่ม ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
278 นางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปา ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
279 นางสาวทิพรวี เตชะหงษา ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
280 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
281 นางสาวธนภรณ์ ไพบูลย์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
282 นายกรทอง อดทน ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
283 นางสาวชลธร ถามะพันธ์ ครูโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
284 นางสาวจุฬาพร แก้วพวง ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
285 นายธนัญชัย ขำปาน ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
286 ว่าที่ ร.ต.หญิงสายไหม เอื้อเฟื้อ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
287 นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธุ์ ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
288 นายชัยพร ยงแสง ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
289 นายมโน คงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
290 นายปราโมทย์ สันทาลุลัย ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
291 นายสุนันท์ บุญเพชร ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
292 ว่าที่ ร.ต.ศราวุฒิ แก้วมุกดา ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
293 นายยุทธชัย สรรพศรี ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
294 นายกมลวิช พันโบ ครูโรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
295 นางสาวปภัส ศึกษาสุวรรณ ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
296 นายนราศักดิ์ สุทธิพูล ครูโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
297 นางสาวกาญจนา เพชรมณี ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
298 นายศิรวิทย์ เชื้อสูง ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
299 นายนิธิ บุญสิงห์ ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
300 นางสาววชิราภรณ์ อาศัยกลาง ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
301 นางสาวปิยนุช เหล่าชาติ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
302 นายวัชรา จันลา ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
303 นางสาวอธิชา วรรณศรี ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
304 นางสาวฝนทิพย์ ยอดกล้า ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
305 นางสาวชนัญญา สิริทิวากร ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
306 นายเอกรัก ไชยสถาน ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
307 นายวิทยา คลับคล้าย ครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
308 นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุล ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
309 นายสัญชัย โสมทอง ครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
310 นายชลศรัณย์ มีดี ครูโรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
311 นางสาวภูวรินทร์ อาริยกันทะวงศ์ ครูโรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
312 นางสาวชนิดาภา ปั้นงาม ครูโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
313 นายวุฒิไกร ขันแก้ว ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
314 นางสีวลีฟาตีมา จันทร์ทอง ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
315 นายรุ่งรัตน์ เดชะช่วย ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
316 นางสาวปุญญิศา น้อมถวาย ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
317 นางสาววิชญนาถ เรืองนาค ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
318 นายภาณุมาศ หอมลา ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
319 นายสหชัย ศิลาอ่อน ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
320 นางสาวผุสดี ขำทอง ครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
321 นางสาวจิราภรณ์ นุจร ครูโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
322 นางสาวศจี โก่งศรชัย ครูโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
323 นายกฤตนุ พรมวัง ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
324 นางวิมล พูลพลับ ครูโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
325 นางสาววิรวรรณ จิตติปราณี ครูโรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
326 นางสาวพรรณี แสนแก้ว ครูโรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
327 นายเศรษฐธร น้อยเลิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
328 นางสาวรอฮานี ราแดง ครูโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
329 นายภูมิพจน์ ศุภรภิญโญภาพกุล ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
330 นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์ ครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
331 นางมณวลี สุชาติพงษ์ ครูโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
332 นายกิตติ เพชรศักดิ์หาญ ครูโรงเรียนศรีพฤฒา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
333 นางพนิตนาฏ ศรีนวล ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
334 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
335 นางสาวภูธดา กิจมณีแก้วสกุล ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
336 นายพีระชาติ ศรีมหันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสารวิทยา กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
337 นางสาวสุชินันท์ งามสมชนม์ ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
338 นางสาวกนกวรรณ อันบุรี ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
339 นายสุพัฒน์ มีพึ่ง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
340 นางณัฐยา ภิญโยดม ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
341 นางวรารัตน์ อ่ำแตง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันแอโรบิก    
342 นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวาล หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
343 นายภัทร อัญชลีนุกูล ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
344 นายเกียรติภูมิ ภูมิเรศสุนทร ครูโรงเรียนพรตพิทยพยัต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
345 นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
346 ส.ต.ท.กัมพล ธิราชรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
347 นายณัฐพล ชนินพร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพรตพิทยพยัต รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
348 นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุข รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพรตพิทยพยัต รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
349 นายประเสริฐ มั่นจิต รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพรตพิทยพยัต รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
350 นางสาวประภาศรี ลาภเปี่ยม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
351 นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
352 นางสาวจิตต์สุดา ร่มใหญ่ ครูโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
353 นายพิทักษ์ ทับทิมทอง ครู โรงเรียนเทพลีลา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดยานพาหนะ    
354 นายนราศักดิ์ สิทธิพูล ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดยานพาหนะ    
355 นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดยานพาหนะ    
356 นายอดิศร ทรงศรี ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดยานพาหนะ    
357 นายเอกชัย ชาญกระโทก ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดยานพาหนะ    
358 นายญาณศิลป์ คีลาวงษ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดยานพาหนะ    
359 นางอุมาพร ไชยฤกษ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
360 นางอารีย์ รัตนภิรมย์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
361 นางวรัษฐา กาวชู ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
362 นางจตุพร เรืองมาก ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
363 นางสาวศิวนารถ ชื่นตา ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
364 นางสาวสินีนาฎ ศิริสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
365 นางสาวณัฐพัชร์ อินต๊ะเสนา ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
366 นางสาวธันยกานต์ สมควร ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
367 นายเจตนิพัทธ์ โกวิทเทวาวงศ์ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
368 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
369 นางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปา ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
370 นายวราวุธ ช้ำเกตุ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
371 นางสาวทิพรวี เตชะหงษา ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
372 นางสาวกุลวดี นุ่มทอง ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
373 นายสุพจน์ ชุณหะเพศย์ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
374 นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
375 นางสาวลลิตา คำแก้ว ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
376 นางสาวสิริวลี มาเนียม ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
377 นายมารุต ชลายนเดชะ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน    
378 นางสาวประวีต ส่องแสง ครู โรงเรียนเทพลีลา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
379 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
380 นางสาวกัญญา บุญเจือ ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
381 นายวิเชียร วงค์ผาบุตร ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
382 นายธนกร หวนขุนทด ครู โรงเรียนเทพลีลา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
383 นางดรุณี ลี้สกุล ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
384 นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลา ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
385 นางสาวอำไพพรรณ เชษฐสุรกุล ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
386 นางสาวศิริรัตน์ กะการดี ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
387 นางอัชรี อรรถวิลัย ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
388 นางสาวสุกัญญา สุขเจริญ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
389 นางสาวนฤภัทร กุชแถลง ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
390 นางสาวศิรินภา คุ้มจั่น ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
391 นางสาวผกามาศ สุขเมือง ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
392 นางสาวเดือนเพ็ญ ถาวรศักดิ์ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
393 นางสาวนพวรรณ ชนาเทพาพร ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
394 นางสาวอชิรญา ชุ่มวงศ์ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
395 นางสาวสุพิชชา ตระกูลสว่าง ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    
396 นางสาวราตรี เหล่าหะเกียรติ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
397 นางอรจิรา ปฏินนท์วนิช ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
398 นายกัมปนาท สมชาติ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
399 นางสาววรรณฤดี โพร่ขวาง ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
400 นายวิชชวิทย์ จัวนาน ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา    
401 นางสาวนภวรรณ นาคอุไร ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
402 นางประทุม ปานชื่น ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
403 นางสาววีนัฐดา แก้วโท ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
404 นางสาวกนกวรรณ อันบุรี ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
405 นางสาวนิชาภัทร ทองรัตน์ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
406 นางสุภาวดี วิรัตน์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน    
407 นางสาวจิรานันท์ คุ้มมั่น ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน    
408 นางสาวกัญญาลักษณ์ ผริตะโกมล ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน    
409 นางสาวธนภรณ์ ไพบูลย์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียน    
410 นางสาวศิรธันย์ สามเชียง ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
411 นางสาวจุฑาทิพย์ เจนธนานันท์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
412 นายวรางค์ สุจริต ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
413 นางสาวสุภาพ สหุนัยต์ ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
414 นางสาวพรประภา ชัยนา ครูโรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
415 นางสาวสุธารี คำจีนศรี ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
416 นางสาวกรรณิกา ใยมะเริง ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
417 นางสาวจตุพร เสนีพล ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
418 นางสาวกนกพร พลายละหาร ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน    
419 ว่าที่ร้อยตรีศิรภพ ชำนาญดี ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
420 นางสาวนลพรรณ จันบัว ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
421 นางพิมพ์ชนก ดิสกะประกาย โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
422 นายพีรณัฐ โตประเสริฐ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
423 นางสาวพรทิพย์ ไชยพงศ์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน    
424 นางสาวอนุตร์กานต์ ผดุงกิจ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน    
425 นางภัทรินทรา แอชบอร์น ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน    
426 นางสาวรัชกุล แสนปัญญา โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจหลักฐาน    
427 นางสาววินิจดา ปรัสเพ็ชร โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจหลักฐาน    
428 นางสาวสุพัตรา ไชยสุระ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจหลักฐาน    
429 นางสาวฮาฟีซา ไชยสุวรรณ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายตรวจหลักฐาน    
430 นางสาวกิตติพร จงมีเดช โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
431 นางสาวพรสวรรค์ สมชัย โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
432 นางสาวอมาวสี ไชยโยกาศ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
433 นางสาวพรทิพย์ ไชยพงศ์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
434 นางสาวพีชญากร นาคพะงาด โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
435 นางสาวคนิษฐา ระโหฐาน โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
436 นางสาวศิริประกาย สมบัติศิริ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
437 นางสาวอารี ไพเราะ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการกลางประสานงานการแข่งขัน    
438 นางสาวขนิษฐา จรุงสุจริตกุล โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประเมินผล    
439 นางสาวชัชชฎาภร อินรา โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประเมินผล    
440 นางสาวสุมลมาลย์ โยธาพันธ์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประเมินผล    
441 นางสาวณิชา ศิริคง ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประเมินผล    
442 น.ส.นัฐกานต์ ขอเจริญ ครูโรงเรียนราชดำริ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประเมินผล    
443 นางสาวชไมพร เสาร์โล ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและประเมินผล    
444 นายมนตรี ประเสริฐฤทธิ์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ    
445 นางสาวอัศวินี กิติกุล โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ    
446 นางสาวโยศิตา สมางชัย โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ    
447 นายณัฐวุฒิ คำป้อ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ    
448 นายยุทธนันท์ ศรีชุมภู ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ    
449 นางสาวบุณฑริก ไชยพุทธ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ    
450 นายอรรถพล พิมพ์สิน โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ    
451 นางสาวฐิตาภรณ์ เอี่ยมรัมย์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ    
452 นางสาวยุพดี มูฮำหมัด โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ    
453 นางเกศณี ศรีอรุณ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ    
454 นายชุมพล ปั้นเหน่งเพชร โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ    
455 นายชุติเดช เรืองฉาย โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ    
456 ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
457 นางสาวภัทรวรี กลางบุรัมย์ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน / เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    
458 นายกิตติก้อง จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน / เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    
459 นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน / เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน    
460 Mr.Pattrick Largeron กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
461 Mrs.Laure Yanamthong กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
462 Mr.Jean-Stephane Combet กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
463 นายนิธิ ศิลวัตกุล กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
464 นางสาวสุณีย์ วงเวียน กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
465 นางสาวปิยจิตร สังข์พานิช กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
466 นายมนัส หรั่งเทศ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
467 นางสุชาดา โชติสุกานต์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
468 นางสาวจารุณี คำใส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมและจัดทำเอกสารการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
469 นางสาวจุฑารัตน์ ตรีภพ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
470 นางสาวสาริศา ทิศาวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
471 นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
472 Mr. Andrew Liefer โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
473 Mr. Kerry Galvez โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
474 นางสาวสิริรัตน์ จุณศิริ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
475 นายธนิต โคตะมา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
476 นางสาวสิวารี แสงเย็นพันธุ์ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
477 นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมประจำศูนย์การแข่งขัน / เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
478 นางสาวอัญชลี ราชภักดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
479 นางสาวภควดี วรรณวงศ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
480 นางสาวลลิตา จำปาฤทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
481 นางสาวศิขริน ศิริวิชัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
482 นางสาวนัยนา ผาลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
483 นางสาวประภัสสร คันโธ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    
484 นางกมลชนก คชทรัพย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
485 นางจริยา หวังเชิดชูเกียรติ ครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
486 นางศิริพร อนุกูลประโยชน์ ครู โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
487 นางวรนุช การสมวรรณ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
488 นายสุทธิชา สุวรรณดี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
489 Mr.Ian Hunter ครูชาวต่างชาติโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
490 Mr.Troy Cornick ครูชาวต่างชาติโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
491 นางสาวกัลยา รสสูงเนิน ครูโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
492 นายวิพุธ แซ่แต้ ครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
493 นางสาวรัตน์กาล จันคำ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
494 นายตรีนรภัทร ตรีประเคน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
495 นางสาวอัสวานา เจ๊ะนะ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
496 นายศราวุธ เจียมเจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
497 นางปาลีรัฐ จันทรางกูร ครูโรงเรียนนวมินทราขินูทิศ เบญจมราชาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
498 Mrs. Marivic Santiago ครูชาวต่างชาติโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
499 Mr.Christopher Diamond ครูชาวต่างชาติโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
500 นางสาววรัญญา อินชูวงษ์ ครู โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
501 Mr.Andrew native speaker กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
502 ร.ท.กวีพล สิงห์สินธู์ นายทหารอากาศแผนกการศึกษากองกองวิทยาการสำนักงานนิรภัยทหารอากาศ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
503 ืนางภัทรินทรา แอชบอร์น ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3)โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
504 ดร.วิไลจิตร นิลสวัสดิ์ ื์อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
505 นายศศิวงศ์ พงศ์วัชรปกรณ์ ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
506 Mr. Bryan Greenwood ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
507 Mr. Simon Dale ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
508 นางสาววิลาสินี ลิขิตชัยศักดิ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
509 Mr.Lino Mondido ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
510 Mr.Ian Brown ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
511 นายพัฒนพงศ์ ลาภบริบูรณ์ ครูโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
512 นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุล ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
513 Mr. Callum Boaden ครูโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
514 นางสาวจิตรา พิณโอภาส ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
515 นางสาวสุปรีดา จุฬาวัฒนทล ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
516 ดร.นลินอร นุ้ยปลอด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
517 ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
518 ผศ.ดร.เอกรัตน์ ทานาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
519 ผศ.ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
520 นางสาวสุมิตรา พรรณกุลบดี อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
521 Mr.Terry Ashbourne ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
522 Mr. Andrew S. Jeffery ครู โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรรมการตัดสินการแข่งขัน    
523 ดร.กรุณา นนทรักษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก    
524 ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก    
525 ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก    
526 ผศ.ดร.สุธนะ ติงศภัทิย์ อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก    
527 ดร.สุมาลี นาเมือง ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิก    
528 นายไพบูลย์ กฤษณจักราวัฒน์ ครูเชี่ยวชาญ/ครูผู้อนุรักษ์มรดกไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
529 ดร.จตุชัย จำปาหอม อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมวยฯ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
530 นายสมยศ มงคลเดช ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทย ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันคีตะมวยไทย    
531 ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
532 นายวินัย นุชพิทักษ์ ครูผู้เชี่ยวชาญมวยฯ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น)    
533 นางสาวกนกพร จันทร์น้อย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
534 นางสาววรัญญา เงินแจ้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
535 นางสาวอติอร ตัญกาญจน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
536 นางสาวกันต์ธรรุจิ เกษแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
537 นางสาวลภัสรดา อบสุนทร โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
538 นางสาวปริญญา คงไทย โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
539 นางนภา โสตถิพันธุ์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
540 นางสกลวรรณ มิตรประเสริฐ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
541 นางสาวจิราภา แก้วพุฒตาล โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
542 นางสาวสาวิตรี ประเสริฐพงษ์ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
543 นางสาวนวพร ว่องวัจนะ โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
544 นางสาวนงธนัช พูลเกิด โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
545 นางสาวคณัญญา ชูชื่น โรงเรียนบางกะปิ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
546 นางสาวเรณู เบ้าวรรณ ครูโรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
547 นายสุภชัย ฐิติภัค รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
548 นางสาววรรณี ไชยวิภานนท์ รักษาการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
549 นางสาวเสาวลักษณ์ สภานนท์ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
550 นางดรุณี ลี้สกุล โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
551 นายธันวา เดชะศิริ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
552 นางสาวขนิษฐา ผลาธัญญะ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
553 นางสาวธนิสรา ภู่ไพบูลย์ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
554 นางสาวพิมพ์ประภา ประทุมวรรณ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
555 นายกิตติพัทธ์ สุขลิ้ม โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
556 นางสาวณัฐธยาน์ กุลสิริวงศธร โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
557 นายสัชฌุกร แก้วช่วย โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
558 นางสาวประวิดา จันที โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
559 นางสาวนิรชา สุวรรณมณี โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
560 นางสาวอนัญญา วันทยานันท์ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
561 นางสาวชนิกานต์ ศรีนรา โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
562 นางสาวพรประภา ชัยนา โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
563 นางสาวอรอนงค์ องค์นาม โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
564 นางสาวกฤษดาพร แซ่เวียน โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
565 นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์ โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
566 นางสาวสุณิสา สอาดศรี โรงเรียนสารวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
567 นายเทิดเกียรติ เสมาทอง โรงเรียนหอวัง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
568 นายพิทักษ์ชัย แก้วพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
569 นางสาวอำไพพรรณ สวนสอน ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
570 นางสาวพิชญากร ชัยฤกษ์ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
571 นางสาวพีชนิกา จิตรมา ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
572 นางสาวจีราพร วอนเจียม ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
573 นางสาวภักดิ์สุดา เจริญวงศ์ ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
574 นายปฏิวัติ สุภาษี ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
575 นางสาวปภิญญา งามพิพัฒน์ชัย ครู โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน    
576 นางนลินพร สมสมัย โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะกรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
577 นางสาวสุพัตรา ชัยมณี สตรีวิทยา คณะกรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
578 นางสาวจุฑามาศ เลิศศิริสวัสดิ์ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
579 นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร โรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะกรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
580 Mr. Tobias Johasson โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการตัดสิน SKIT ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
581 นางสาวเจนจิรา โงนมะณี โรงเรียนสิริรัตนาธร เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน SKITระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
582 นางสาวภวันตรี พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน SKITระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
583 นางสาววรัญญา สมวงศ์ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ เจ้าหน้าที่ควบคุมการแข่งขัน SKITระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
584 นางวิไลภรณ์ สุริยาวรกุล โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
585 นางปาริชาติ กลิ่นทอง โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
586 นายยศพันธ์ สันตินิภานนท์ โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
587 นางสุนารี สาโรวาท โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
588 นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ราช โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
589 นายศักดิ์ชัย โชคบัณฑิต โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
590 นางสาวสำเภา เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
591 นางสาวรุจิภา บุญศรี โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
592 นางสาวจรรยา ศรีแจ่ม โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
593 นางสาวปัทมา บุญมี โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
594 นางสาวพรมณี โสดาดวง โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
595 นายอธิวัฒน์ เพ็งมาก โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
596 นายวิฑูรย์ เวียงอินทร์ โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
597 นางสาวหฤทัย แซ่จง โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
598 นางสาวอรทัย อัจฉริยวงศ์เมธี โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
599 นางสาวพรมณี โสดาดวง โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
600 นางสาวศิรินธร พุทธโม โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
601 นางจุรีย์ ถมยา โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
602 นายพีรภัทร เมืองกลั่น โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมและจัดทำเอกสารการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
603 นายศักดิ์ชัย โชคบัณฑิต โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมและจัดทำเอกสารการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
604 นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์บุตร โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมและจัดทำเอกสารการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
605 นางสาวสุภาณี รักษาสุข โรงเรียนสิริรัตนาธร กรรมการฝ่ายบริหารระบบโปรแกรมและจัดทำเอกสารการแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
606 นางจุฑามาศ ทองสอดแสง โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
607 นางสาวอินทิรา โสชารี โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
608 นางสาวจิตธิดา ชมพูทัศน์ โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
609 นางสาวฟิดตรีดา สะนา โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
610 นางสาวจิรภัทร เทศแก้ว โรงเรียนสิริรัตนาธร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน SKIT (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)    
611 นายวิสิทธิ์ ใจเถิง ผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
612 นายประวัติ สุทธิประภา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
613 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
614 ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยกานโรงเรียน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
615 นายไพบูลย์ กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
616 นายปรัชญา พิมลภัทรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
617 นายรัตนะ บัวรา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
618 นางสุนารี รัตนไตรภพ ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
619 นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
620 นายประวัติ สุทธิประภา โรงเรียนสารวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
621 นางพรภินันท์ เลาะหนับ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
622 นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
623 นายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
624 นางเตือนใจ ปิ่นนิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
625 นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
626 นายสน ปัญญา รองผู้อำนวยการ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
627 นางสาวสิริกุล แหวนมุข ครู รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
628 นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
629 นางนภาภรณ์ พันธ์ครุธ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
630 นายสุวิช ณรงค์เดช ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
631 นางสุรีรัตน์ สะสุนทร โรงเรียนสารวิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
632 นางสาวจันทิรา ภู่สำลี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ    
633 นายพีระชาติ ศรีมหันต์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โรงเรียนสารวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
634 นางดาวัลย์ เสริมบุญสุข ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
635 นายรังสรรค์ นกสกุล ผู้อำนวยการ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
636 นางสาวทิพรวี เตชะหงษา ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
637 นางสาวสุชินันท์ งามสมชนม์ ครูโรงเรียนสารวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
638 นางสาวกันตนา สว่างศรี ครู โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ    
639 นางสาวธัญชนก พรรณวงษ์ ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน    
640 นายสาธิต ศาลางาม ุครู กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน    
641 นางดาวัลย์ เสริมบุญสุข ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน    
642 นางสาววรรณนิศา เพียซ้ายสูงเนิน ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรรมการและเลขานุการดำเนินการแข่งขัน    
643 นางสาวกุลวดี นุ่มทอง ครู โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน    
644 นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ ครูโรงเรียนหอวัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน    
645 นางสาวภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการแข่งขัน    
646 นางสาวปภาวี พิมพ์อุบล ุครู คณะกรรมการลงคะแนน    
647 นางสาววลิศวรรณ ตัญญะสิทธิ์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ คณะกรรมการลงคะแนน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]