สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 081 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 38 85 56
2 180 โรงเรียนDEMO 1 0 0
3 006 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 54 102 74
4 010 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 48 115 56
5 024 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 73 162 114
6 025 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 97 296 157
7 041 โรงเรียนนนทรีวิทยา 120 285 176
8 043 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 94 253 160
9 045 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 110 277 174
10 042 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 96 221 149
11 044 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 92 232 143
12 046 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 74 173 115
13 051 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 126 339 203
14 049 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 105 258 170
15 050 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 142 391 233
16 056 โรงเรียนบางกะปิ 103 227 137
17 059 โรงเรียนปทุมคงคา 100 194 146
18 070 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 108 254 174
19 072 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 92 176 120
20 082 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 19 42 29
21 091 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 73 141 97
22 092 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 104 253 166
23 093 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 89 197 133
24 100 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 83 169 120
25 105 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 88 189 127
26 106 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 107 230 156
27 107 โรงเรียนราชดำริ 99 220 146
28 108 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 81 166 99
29 110 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 129 309 206
30 111 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 68 134 99
31 113 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 92 202 141
32 115 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 144 349 228
33 120 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 94 207 143
34 123 โรงเรียนศรีพฤฒา 83 174 126
35 131 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 100 205 143
36 132 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 129 257 198
37 133 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 118 331 192
38 134 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 99 267 152
39 144 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 125 309 193
40 145 โรงเรียนสารวิทยา 95 206 128
41 153 โรงเรียนสิริรัตนาธร 106 295 167
42 154 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 69 193 114
43 155 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 82 192 117
44 157 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 114 248 168
45 162 โรงเรียนหอวัง 98 195 142
46 013 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 10 15 11
47 029 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 83 209 129
48 030 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 92 194 131
49 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 116 302 191
50 032 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 67 135 89
51 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 128 282 194
52 037 โรงเรียนเทพลีลา 141 374 230
53 038 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 146 426 256
54 129 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 116 324 185
55 001 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 11 34 18
56 002 โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา 0 0 0
57 003 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 0 0 0
58 004 โรงเรียนกว่างเจ้า 0 0 0
59 005 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 0 0 0
60 011 โรงเรียนจำนงวิทยา 0 0 0
61 014 โรงเรียนฉัตรวิทยา 0 0 0
62 015 โรงเรียนชินวร 0 0 0
63 022 โรงเรียนดรุณพัฒน์ 0 0 0
64 023 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
65 028 โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา 0 0 0
66 034 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 0 0
67 035 โรงเรียนทวีวัฒนา 0 0 0
68 036 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 0 0 0
69 040 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 0 0 0
70 047 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 6 10 6
71 048 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 11 11 8
72 052 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 0 0 0
73 053 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) 0 0 0
74 054 โรงเรียนบางกอกศึกษา 0 0 0
75 055 โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต์ 0 0 0
76 061 โรงเรียนประสานวิทย์พัฒนา 0 0 0
77 060 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0 0 0
78 062 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 26 49 29
79 063 โรงเรียนปัญจทรัพทย์ มีนบุรี 0 0 0
80 064 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 0 0 0
81 065 โรงเรียนปัญโญทัย 0 0 0
82 066 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 0 0 0
83 068 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 1 1
84 073 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 2 22 8
85 077 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 0 0 0
86 078 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
87 079 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ 0 0 0
88 074 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 0 0 0
89 075 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 40 72 52
90 076 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 2 14 5
91 071 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
92 085 โรงเรียนภักดีวิทยา 0 0 0
93 086 โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา 0 0 0
94 090 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 0 0 0
95 096 โรงเรียนมาเรียลัย 0 0 0
96 097 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 0 0 0
97 098 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 0 0 0
98 101 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 0 0 0
99 104 โรงเรียนระเบียบศึกษา 0 0 0
100 109 โรงเรียนราชานุชิต 0 0 0
101 112 โรงเรียนลาซาล 38 96 41
102 116 โรงเรียนวรมงคล 0 0 0
103 117 โรงเรียนวรรณวิทย์ 0 0 0
104 118 โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ 0 0 0
105 119 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 28 40 30
106 121 โรงเรียนวาสุเทวี 20 34 29
107 124 โรงเรียนศรีวิกรม์ 0 0 0
108 125 โรงเรียนศาสนวิทยา 0 0 0
109 126 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 0 0 0
110 127 โรงเรียนศิลปะวัฒนา 0 0 0
111 128 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 0 0
112 130 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
113 135 โรงเรียนสมถวิล 0 0 0
114 136 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 36 67 38
115 137 โรงเรียนสหพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0 0 0
116 138 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 0 0 0
117 139 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 0 0 0
118 140 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 15 22 19
119 146 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 0 0 0
120 147 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 15 54 18
121 148 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 1 0 0
122 149 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 0 0 0
123 150 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 0 0 0
124 151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 0 0 0
125 152 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 0 0 0
126 156 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
127 161 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 0 0 0
128 163 โรงเรียนอมาตยกุล 0 0 0
129 164 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 0 0 0
130 165 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
131 166 โรงเรียนอรรถวิทย์ 33 61 44
132 167 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 19 34 29
133 168 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) 0 0 0
134 169 โรงเรียนอัสสละฟียะฮ์ 0 0 0
135 170 โรงเรียนอัสสัมชัญ 29 29 28
136 171 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 2 2
137 172 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 79 158 121
138 173 โรงเรียนอาทรศึกษา 0 0 0
139 174 โรงเรียนอำนวยพิทยา 0 0 0
140 175 โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา 0 0 0
141 176 โรงเรียนอิสลามสวนสันติ 0 0 0
142 177 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
143 178 โรงเรียนอุดมศึกษา 14 33 14
144 007 โรงเรียนเกษมพิทยา 0 0 0
145 012 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 0 0 0
146 016 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
147 019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
148 017 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 0 0 0
149 020 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 24 33 24
150 018 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล 0 0 0
151 021 โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา 0 0 0
152 027 โรงเรียนเด็กสากล 0 0 0
153 026 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ 0 0 0
154 057 โรงเรียนเบญจมินทร์ 0 0 0
155 058 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 0 0 0
156 067 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 0 0
157 083 โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
158 084 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 0 0 0
159 102 โรงเรียนเยนเฮส์เมมโมเรียล 0 0 0
160 114 โรงเรียนเลิศหล้า 0 0 0
161 099 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 2 2 2
162 103 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
163 158 โรงเรียนแสงหิรัญ 0 0 0
164 159 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 0 0 0
165 179 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 0 0 0
166 009 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 0 0 0
167 160 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 6 17 12
168 039 โรงเรียนไทยคริสเตียน 40 62 53
169 069 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 5 12 9
170 087 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
171 088 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 61 109 81
172 089 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 31 41 42
173 095 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 2 2 2
174 122 โรงเรียนวิชูทิศ 5 5 5
175 008 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 0 0 0
176 094 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 0
177 141 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 6 15 7
178 142 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 22 38 27
179 143 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 31 51 36
180 080 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 45 102 65
รวม 5768 13313 8608
21921

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]