งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ กรุงเทพมหานคร
ระหว่าง วันที่ 5-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-423 14 พ.ย. 2561 13.00-15.00 ลงทะเบียนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 07.30-08.30 น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-433 14 พ.ย. 2561 13.00-15.00 ลงทะเบียนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 07.30-08.30 น.
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 14 พ.ย. 2561 09.30-16.30 ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 14 พ.ย. 2561 09.30-16.30 ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 545 14 พ.ย. 2561 09.30-16.30 หมายเหตุ ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 14 พ.ย. 2561 09.30-16.30 ส่งเล่ม จำนวน 3 เล่ม ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ห้องคณิตศาสตร์
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 14 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ 1 07.30-08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขันคอมพิวเตอร์ 2 07.30-08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2561 09.00-11.00 ลงทะเบียนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 07.30-08.30 น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 14 พ.ย. 2561 12.00-14.00 ลงทะเบียนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 07.30-08.30 น.
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442-443 14 พ.ย. 2561 09.00-16.30 ลงทะเบียนที่ห้อง 442 เวลา 07.30-08.30น.(นำกระดาน A-math มาด้วย)
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 14 พ.ย. 2561 09.00-16.30 ลงทะเบียนที่หน้าห้อง 441 เวลา 07.30-08.30 น.(นำกระดาน A-math มาด้วย)
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-423 14 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่หน้าห้อง 422
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432-433 14 พ.ย. 2561 09.00-11.30 ลงทะเบียนที่หน้าห้อง 432แข่งขัน07.30-08.30 น.
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทมหานคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222-223 14 พ.ย. 2561 10.30-12.00 ลงทะเบียนที่ห้องแข่งขัน 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]