สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 5-24 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพงษ์สกรณ์  มีคำมูล
 
1. นางวิภาวดี  เรมี่ย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายชาญรวี  ใจสะอาด
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 25 1. นายจงรัก  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 22 1. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นายรัชตพล  สูญสิ้นภัย
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 34 1. นายภูริภัทร  มงคลชัยพัฒนะ
 
1. นางวรัทยา  เลิศวิชัยยุทธ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกฤตณัติ  ทองเต็มถุง
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14 เข้าร่วม 32 1. นายอภิวัฒน์  ลักขณาสมบัติ
 
1. นางสาวอารมณ์  อินทร์ภูเมศร์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป
 
1. นายวรพงศ์  สีไม้
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายสพล  วัฒนะศรี
 
1. นางสาวอารมณ์  อินทร์ภูเมศร์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายจิรัฎฐ์  รัตนพรวิรุฬห์
2. เด็กชายปิยะราษฎร์  กำริสุ
 
1. นางสาวชัชชฎา  เอี่ยมสูงเนิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายกิตติธัช  จีรภัทร์
 
1. นายวรพงศ์  สีไม้
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 30 1. นายพีระพัฒน์  อดีตโต
 
1. นายวรุฒ  ศรีพรม
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  หวายนอน
2. เด็กชายนิธิศ  ประสงค์ผล
3. เด็กชายเนติชัย  เนียมปูน
 
1. นายสิทธิพจน์  อ้นฟัก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 31 1. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
2. นายฐิติณัฐ  จันทนี
3. นายอภิวัฒน์  ลักขณาสมบัติ
 
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.35 เงิน 16 1. นายฉัตรเพชร  ผดุงฉัตร
2. นายชัยสิทธิ์  มานพ
3. นายณัฐพงศ์  เกิดวิเชียร
4. นายปฏิภาณ  งานปรีชาธร
5. นายสพล  วัฒนะศรี
 
1. นายสุรพล  คล้ายวันเพ็ญ
2. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.98 ทอง 7 1. เด็กชายกฤตณัติ  ทองเต็มถุง
 
1. นายเชษฐกิตติ์  บุญสดวก
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 23 1. เด็กชายนนธวัช  ขลุ่ยประเสริฐ
2. เด็กชายอัครวินท์  โอบอ้อม
 
1. นายสุริยา  อินพันทัง
2. นายสุประดิษฐ์  แก้วดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 23 1. นายกรโชต  ศิรินนทชาต์
2. นายณัฐภูมิ  อารีรักษ์
 
1. นายสุริยา  อินพันทัง
2. นายวิษณุ  สีทัพไทย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 8 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
 
1. นางสาวสุมารี  เจริญไทย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรหมระพี  ตรีครุธพันธ์
 
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 24 1. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายหลุย จัสติน  ซุป
 
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 1. นายนิธิวัฒน์  จอนลอย
 
1. นางจารุวรรณ  พิริยะปัญญาพร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 1. เด็กชายพัฒนะ  วัฒนเดชะกุล
2. เด็กชายศุภากร  บัณฑิตอนุกูล
 
1. นางสาวศศิประภา  ศิริสำราญ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73 เงิน 17 1. นายธณดล  ภาคีสุข
2. นายนิธิวัฒน์  จอนลอย
 
1. นางสาวศศิประภา  ศิริสำราญ
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 13 1. นายธณดล  ภาคีสุข
2. นายศรีชนะ  นาชัยเลิศ
3. นายอิทธิวัฒน์  แก้วมณี
 
1. นางสาวกรนิกา  ใจมุข
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 1. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
2. นายพีระพัฒน์  อดีตโต
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 33 1. นายกานต์พงศ์  หรินทรนิตย์
2. นายคริษฐ์  เกตุเวช
 
1. นายวนศาสตร์  สร้อยจิต
2. นายนพปฎล  พงศ์สุวรรณ
 
30 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชรินทร์รัตน์  สุขสา
2. นายญาณวัฒน์  เงินลำยอง
3. นายศรีชนะ  นาชัยเลิศ
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 4 1. นายปีติภัทร์  น้อยนงเยาว์
 
1. นายจรูญ  พิทักษ์ไชยวงศ์