สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีอ่างทอง 72 52 12 136 134 8 2 0 144
2 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 64 48 13 125 121 13 1 0 135
3 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 15 27 24 66 66 25 7 0 98
4 โพธิ์ทอง"จินดามณี" 10 10 16 36 37 23 11 0 71
5 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 5 4 10 19 23 21 8 0 52
6 บางเสด็จวิทยาคม 3 3 2 8 14 13 12 0 39
7 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 2 5 9 16 19 11 9 1 39
8 เทศบาล3 วัดชัยมงคล 2 4 5 11 16 8 8 0 32
9 สามโก้วิทยาคม 2 4 4 10 14 11 14 1 39
10 ไผ่วงวิทยา 2 4 0 6 8 10 7 0 25
11 ราชสถิตย์วิทยา 2 2 5 9 12 13 17 0 42
12 วรดิตถ์วิทยา 2 1 1 4 6 5 6 0 17
13 แสวงหาวิทยาคม 1 7 8 16 14 13 13 1 40
14 ริ้วหว้าวิทยาคม 1 2 1 4 6 9 11 0 26
15 โพธิ์ทองพิทยาคม 1 1 3 5 10 8 6 0 24
16 โยธินบูรณะอ่างทอง 1 1 3 5 8 13 9 1 30
17 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 0 1 0 1 5 3 11 1 19
18 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 185 176 116 477 513 207 152 5 872