สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีอ่างทอง 72 52 12 136 134 8 2 0 144
2 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 65 48 13 126 122 13 1 0 136
3 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 16 28 24 68 68 25 7 0 100
4 โพธิ์ทอง"จินดามณี" 16 13 16 45 46 23 11 0 80
5 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 9 5 11 25 29 21 8 0 58
6 โยธินบูรณะอ่างทอง 6 1 4 11 14 13 9 1 36
7 บางเสด็จวิทยาคม 3 3 2 8 14 13 12 0 39
8 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 2 5 9 16 19 11 9 1 39
9 เทศบาล3 วัดชัยมงคล 2 4 5 11 16 8 8 0 32
10 สามโก้วิทยาคม 2 4 4 10 14 11 14 1 39
11 ไผ่วงวิทยา 2 4 0 6 8 10 7 0 25
12 ราชสถิตย์วิทยา 2 2 5 9 12 13 17 0 42
13 โพธิ์ทองพิทยาคม 2 1 3 6 11 8 6 0 25
14 วรดิตถ์วิทยา 2 1 1 4 6 5 6 0 17
15 แสวงหาวิทยาคม 1 7 8 16 14 13 13 1 40
16 ริ้วหว้าวิทยาคม 1 2 1 4 6 9 11 0 26
17 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 0 1 0 1 5 3 11 1 19
18 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 203 181 118 502 538 207 152 5 897