สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีอ่างทอง 134 8 2 0 144
2 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 121 13 1 0 135
3 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 66 25 7 0 98
4 โพธิ์ทอง"จินดามณี" 37 23 11 0 71
5 ปาโมกข์วิทยาภูมิ 23 21 8 0 52
6 วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 19 11 9 1 39
7 เทศบาล3 วัดชัยมงคล 16 8 8 0 32
8 แสวงหาวิทยาคม 14 13 13 1 40
9 บางเสด็จวิทยาคม 14 13 12 0 39
10 สามโก้วิทยาคม 14 11 14 1 39
11 ราชสถิตย์วิทยา 12 13 17 0 42
12 โพธิ์ทองพิทยาคม 10 8 6 0 24
13 โยธินบูรณะอ่างทอง 8 13 9 1 30
14 ไผ่วงวิทยา 8 10 7 0 25
15 ริ้วหว้าวิทยาคม 6 9 11 0 26
16 วรดิตถ์วิทยา 6 5 6 0 17
17 วิเศษชัยชาญวิทยาคม 5 3 11 1 19
18 ราษฎร์นิยมวิทยา 0 0 0 0 0
รวม 513 207 152 5 877