เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายมงคล บกสกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
2 นายรณชัย นิ่มกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
3 นายสุเทพ สังข์วิเศษ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
4 นายประสิทธิ์ รักงาม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
5 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
6 นางมยุรีย์ แพร่หลาย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
7 นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
8 นางสาวรดา จันทร์หอม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
9 นางสาวสุมาลี มีสกุล กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
10 นางสุพรรณี อินมะณี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
11 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
12 นายมงคล บกสกุล ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
13 นางสิริกร โทกำจัด รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
14 นางวิภา ส่างสาร กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
15 นายสุธีรพันธ์ุ ดิษพงษ์ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
16 นายสุเทพ กรอบเพ็ชร กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
17 นายธิติ พันธุ์ศุภผล กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
18 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที วางแผนประสานงานการดำเนินงาน ช่วยเหลือ แก้ปัญหา อุปสรรค์ ที่อาจเกิดขึ้น  
19 นายสินชัย พงษ์ชุบ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ เตรียมสถานที่ในการแข่งขันนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ประสานงานให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
20 นายคะนึง เจียรนันท์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ เตรียมสถานที่ในการแข่งขันนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ประสานงานให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
21 ช่างสีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ เตรียมสถานที่ในการแข่งขันนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ประสานงานให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
22 แม่บ้านโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ เตรียมสถานที่ในการแข่งขันนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ประสานงานให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
23 นายเสถียร บุตรหนองแสง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ เตรียมสถานที่ในการแข่งขันนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ ประสานงานให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
24 นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
25 นางสุพรรณี อินมะณี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
26 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
27 นางสาววรีย์ สืบสมุท กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
28 นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
29 นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
30 นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
31 นายคำนวณ มุสิกลาย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
32 นายชิตพล เครือแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
33 นางสาวบุษกร แสงพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
34 นางสาวจินตนา ปิติมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำใบรับลงทะเบียนของนักเรียน ครู กรรมการ ให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด  
35 นายเมธี นาคพนม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อส่งสรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
36 นางสาววรีย์ สืบสมุท รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อส่งสรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
37 นายธนวัฒน์ นันทารัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อส่งสรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
38 นายเอกภพ ชาวบ้านเกาะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อส่งสรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
39 นายโซ่ทอง สระบัวทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อส่งสรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
40 นายวีรยุทธ พูลพร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อส่งสรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
41 นางสาวจินตนา ปิติมล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ มีหน้าที่บันทึกภาพการแข่งขันทุกกิจกรรม เพื่อส่งสรุปรายงานผลงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเครื่องเสียงและอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันการประกวดกิจกรรมต่างๆ  
42 นางวินิดา คหกิจไพศาล ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
43 นางสาวนภัทร วงษ์สาหร่าย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
44 นางอารีรัตน์ ธงไชย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
45 นางสุพรรณี อินมะณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
46 นางวาสนา เสนาพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
47 นางอารีวรรณ ทองคำมาก กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
48 นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่ม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
49 นางกรรณิการ์ สีลาด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
50 นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
51 แม่บ้านโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
52 นางสาวสุนารี รุ่งมี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
53 นางสาวพิมญาดา เกตุเทียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ และจัดเตรียมเรื่องอาหารกลางวัน/อาหารว่าง  
54 นายสุวิทย์ อัญธปัญญา ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทุกประเภท)  
55 นายเอกภพ ชาวบ้านเกาะ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทุกประเภท)  
56 นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทุกประเภท)  
57 นางสาวจินตนา ปิติมล กรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทุกประเภท)  
58 นางสาวจิราภรณ์ จันทราภิรมย์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทุกประเภท)  
59 นางพัชรา สุขสังขาร ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทุกประเภท)  
60 นางวราภรณ์ แม้นศรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทุกประเภท)  
61 นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้าง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทุกประเภท)  
62 นางอารีวรรณ ทองคำมาก กรรมการ คณะกรรมการตัดสินทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทุกประเภท)  
63 นายอลงกรณ์ จันทรวิภาค กรรมการ คณะกรรมการตัดสินทำหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทุกประเภท)  
64 นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพระบายสี (บกพร่องทุกประเภท)  
65 นางบุปผา เขียวอุไร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพระบายสี (บกพร่องทุกประเภท)  
66 นายนิติพงศ์ ตระกูลศรี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพระบายสี (บกพร่องทุกประเภท)  
67 นายชิตพล เครือแก้ว กรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพระบายสี (บกพร่องทุกประเภท)  
68 นางภัทรวดี เสมอเหมือน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินวาดภาพระบายสี (บกพร่องทุกประเภท)  
69 นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทุกประเภท)  
70 นายคะนึง เจียรนันท์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทุกประเภท)  
71 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทุกประเภท)  
72 นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทุกประเภท)  
73 นางประณีต ชงกรานต์ทอง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทุกประเภท)  
74 นางสาวชริกา ไชยเดช ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทาน (บกพร่องทุกประเภท)  
75 นางสาวธนารีย์ จันทร์ผ่อง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทาน (บกพร่องทุกประเภท)  
76 นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง กรรมการ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทาน (บกพร่องทุกประเภท)  
77 นายนภดล ทรัพย์สิน กรรมการ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทาน (บกพร่องทุกประเภท)  
78 นางสุพรรณี อินมะณี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินเล่านิทาน (บกพร่องทุกประเภท)  
79 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  
80 นางสุพรรณี อินมะณี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  
81 นางสาวบุษกร แสงพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  
82 นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  
83 นางสาวพิมญาดา เกตุเตียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  
84 นายสำลี บุญทด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  
85 นางสาวจินตนา ปิติมล กรรมการและเลขานะการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ มีหน้าที่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการแข่งขันต่างๆ  
86 นางอารีวรรณ ทองคำมาก ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลพร้อมทั้งสรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
87 นายคำนวณ มุสิกลาย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลพร้อมทั้งสรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
88 นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลพร้อมทั้งสรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
89 นางสุพรรณี อินมะณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลพร้อมทั้งสรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
90 นางสาวจินตนา ปิติมล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลพร้อมทั้งสรุปรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป  
91 นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
92 นางณภัทร์พร สมจันทร์ทรา โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
93 นางธรรชนก พุ่มทับทิม โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
94 นางสาวพจนา โชชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
95 นางบุญสนอง ชูวิไล โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
96 นายบูรฉัตร เร่งเทียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
97 นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
98 นางสาวรัตนา แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
99 นางสาวชุติมา พวงทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
100 นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
101 นางสาวไพลิน อิงคนินันท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดสถานที่  
102 นางสิริกร โทกำจัด ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
103 นายธิติ พันธุ์ศุภผล รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
104 นางสาวรัตนา แก้วสว่าง กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
105 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
106 นางธรรชนก พุ่มทับทิม กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
107 นายองอาจ อินทรักษา กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
108 นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
109 นางสาวชุติมา พวงทอง กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานผลการแข่งขัน  
110 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
111 นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
112 นางสุมณฑา บุญกอง กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
113 นางสาวไพลิน อิงคนินันท์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
114 นางสุรีย์ รัตนบวรชัย ธุรการ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
115 นายไพรวัลย์ ดำเนิน ลูกจ้างประจำโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
116 นายนิธิภัทร วัชรกรกุลพัฒน์ ลูกจ้างประจำโรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
117 นางสาวปิยาภรณ์ พวงทอง นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
118 นางสาวยุพารัตน์ ปั้นงาม นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
119 นางสาวชลดา มีมั่งคั่ง นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
120 นายธนภูมิ โสธนะ นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
121 นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นกุหลาบ ธุรการ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการจัดอาหารและเครื่องดื่ม  
122 นางวิภา ส่างสาร ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการการเงิน – งบประมาณ และพัสดุ  
123 นางสุมณฑา บุญกอง กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการการเงิน – งบประมาณ และพัสดุ  
124 นางถาวร สุภาพจน์ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการการเงิน – งบประมาณ และพัสดุ  
125 นางธรรชนก พุ่มทับทิม กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการการเงิน – งบประมาณ และพัสดุ  
126 นางสาวชุติมา พวงทอง กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการการเงิน – งบประมาณ และพัสดุ  
127 นายสุเทพ กรอบเพ็ชร ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
128 นายบูรฉัตร เร่งเทียน รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
129 นางณภัทร์พร สมจันทร์ทรา กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
130 นายองอาจ อินทรักษา กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน  
131 นายสุเทพ กรอบเพ็ชร ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ ไฟฟ้า เครื่องเสียง  
132 นายบูรฉัตร เร่งเทียน รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ ไฟฟ้า เครื่องเสียง  
133 นางณภัทร์พร สมจันทร์ทรา กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ ไฟฟ้า เครื่องเสียง  
134 นายองอาจ อินทรักษา กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ ไฟฟ้า เครื่องเสียง  
135 นายพิษณุ ทรัพย์อนันต์ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ ไฟฟ้า เครื่องเสียง  
136 นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตฯ ไฟฟ้า เครื่องเสียง  
137 นายสุธีรพันธ์ุ ดิษพงษ์ ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
138 นายประเสริฐ สุขขุม รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
139 นายมารุณ ต๊ะดี กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
140 นายชูชาติ มงคลไวย์ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
141 นายวุฒิ แก้วสารถี กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
142 นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและจราจร  
143 นางสิริกร โทกำจัด ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์  
144 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์  
145 นางสาวรัตนา แก้วสว่าง กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์  
146 นางณภัทร์พร สมจันทร์ทรา กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์  
147 นางสาวไพลิน อิงคนินันท์ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์  
148 นายธิติ พันธุ์ศุภผล กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์  
149 นางณภัทร์พร สมจันทร์ทรา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ผู้ประสานงาน และฝ่ายประชาสัมพันธ์  
150 นางสิริกร โทกำจัด ประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
151 นายธิติ พันธุ์ศุภผล รองประธานกรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
152 นางสุมณฑา บุญกอง กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
153 นางถาวร สุภาพจน์ กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
154 นางณภัทร์พร สมจันทร์ทรา กรรมการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
155 นางสาวชุติมา พวงทอง กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน  
156 นาวสาวเมธวี สุทนต์ นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ  
157 นางสาวชนิกานต์ มาศิริ นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ  
158 นางสาวนารีวรรณ คงกระพันธ์ นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ  
159 นางสาวโสภิดา กระจายแสง โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการบันทึกภาพ  
160 นางสุรีย์ รัตนบวรชัย ธุรการ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ  
161 นางสาวชิดชนก มาสำราญ ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม คณะกรรมการบันทึกข้อมูลลงในระบบ  
162 นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
163 นายพิเชฐ เกษวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
164 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
165 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
166 นายพิเชฐ เกษวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
167 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
168 นางนุชรี อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
169 นางกัลยา พันปี ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
170 นางสาวมินตรา อนันตรังสี ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
171 นางสาวพรพนา บัญฑิโต ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
172 นายสรุดี สงธิ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
173 นายพิพัฒน์ ปานบุญ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
174 นายศุภโชค มีวารา ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
175 นางธิมาภรณ์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
176 นายธนเดช สายทัศน์ ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
177 นางณัฐฉรียา แก้วกระจาย ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
178 นางสาวสุนันทา สิงห์งาม ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
179 นายสิรภัทร อยู่ปุย ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
180 นางสาวฐิติวรรณ สุโยธีธนรัตน์ ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
181 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
182 นางสาวสุภณิดา ระนำไทยสงฆ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์  
183 นายพิเชฐ เกษวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
184 นายนพดล ชาวนาผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
185 นายตะวัน บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
186 นายวิศิษฐ์ สุดสงวน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
187 นายวิทวัฒน์ สีลาด ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
188 นักการภารโรงและแม่บ้าน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
189 นายสุเนตร สุขทวี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่จัดการแข่งขัน  
190 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
191 นางวันเพ็ญ แพร่หลาย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
192 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
193 นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
194 นางสุจินรา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
195 นางพรทิพย์ จักรทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
196 นางสุวรรณ สาลีผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
197 นายณฐพร หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
198 นางนิสากร รังษีภโนดร ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
199 นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
200 นักเรียนสภานักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
201 นักเรียนสายลม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
202 นักเรียน ศอปสย. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
203 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน  
204 นายจรัสเดช ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
205 นายประทีป ศรีเพชรเจริญ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
206 นางสาวศศิธร คนชม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
207 นายเสถียร นพพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
208 นางสาวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
209 นางสาวฬุริยา ทรัพย์สิน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
210 นายเอกภพ คณะฤทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
211 นายธีรวัฒน์ กล่ำทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
212 นายชำนาญ ทองดี เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
213 นายธนกร ไทยสมิง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
214 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
215 นายนุกูลกิจ เนตร์ส่งศรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกภาพ และประชาสัมพันธ์  
216 นางวรรณนภา ธุววิทย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
217 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
218 นางสาวปิยะนุช หงษ์นาค ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
219 นางสาววัลย์ลดา สีงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
220 นางสาวอัญชิตา พลราช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
221 นางสาวเสาวลักษณ์ วทัญญู ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
222 นางวรรณนารียา หรือตระกูล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
223 นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
224 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
225 นางสาววรัญญา หอมละม้าย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
226 นางสาวหฤทัย อันไธสง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
227 นักเรียนอาสาสมัคร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
228 นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
229 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน  
230 นางสาวสิตานันท์ เนียมหอม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน  
231 นางสาวอนุสรา รัตนภิบาล เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน  
232 นางสาวมัธนา งามสมพล เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน  
233 นางสาวอรวรรณ เดชพงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน  
234 นางสาวกุลธรา แก้วซัง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน  
235 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
236 นางเปรมวดี กองแก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล  
237 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
238 นางสาวณัฐธิดา ภู่พงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
239 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
240 นางสาวปิยะนุช หงษ์นาค ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
241 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
242 นางสาวสุภณิดา ระนำไทยสงฆ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
243 นางสาวสิตานันท์ เนียมหอม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
244 นางสาวกุลธรา แก้วซัง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
245 นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
246 นายพิเชฐ เกษวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
247 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
248 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
249 นายพิเชฐ เกษวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
250 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
251 นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
252 นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
253 นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
254 นางสาวกนกวรรณ ชั่งใจ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
255 นางสาววันศิริ สมบุญ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
256 นางภิญญดา พัดภู่ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
257 นายประทีป ผาสุภะ ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
258 นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
259 นางสาวกัลยกร สุขขุม ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
260 นางสาวอัจฉรา วิญญกูล ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
261 นางสาวปิยวรรณ พึ่งน้อย ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
262 นางสาวสิริลักษณ์ พราหมณ์โชติ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
263 นายจเร คงสม ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
264 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
265 นางสาวหฤทัย อันไธสง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์  
266 นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
267 นายพิเชฐ เกษวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
268 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
269 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
270 นายพิเชฐ เกษวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
271 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
272 นายเริงฤทธิ์ วงษาวดี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
273 นางทองหยิบ โสภวชริรากร ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
274 นางสาวกิติวรรณ กองสุพล ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
275 นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์ ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
276 นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
277 นายพรชัย ทองแดง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
278 นายนิติพงศ์ ตระกูลศรี ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
279 นางสาวณหทัย โพธิ์สุข ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
280 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
281 นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
282 นางสาวอุทุมพร มีเนตร์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
283 นายนที สุริโย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  
284 นางสาวปิยะนุช หงษ์นาค ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]