สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 41 90 63
2 004 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 60 114 87
3 009 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 44 70 54
4 010 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 30 52 37
5 013 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 22 43 31
6 014 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 104 273 173
7 015 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 148 478 260
8 017 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 48 98 65
9 020 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 138 385 218
10 018 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 44 96 59
11 006 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 83 194 122
12 007 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 26 48 38
13 008 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 38 64 56
14 005 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 25 49 30
15 021 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 2 3 2
16 011 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยา 19 38 29
17 012 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 40 119 62
18 016 โรงเรียนสนิทวิทยา 0 0 0
19 019 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 0 0 0
20 001 โรงเรียนเทศบาล2 วัดโล่ห์สุทธาวาส 0 0 0
21 002 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 38 67 52
รวม 950 2281 1438
3719

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]