เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ วันที่จัดแข่ง เว็บกลุ่มโรงเรียน ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กรุงเทพมหานคร 1-23 พ.ย 2561 ศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา 0627211919
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 21-22 พ.ย 2561 บัณฑิต สุธาพจน์ 0631636259
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 0852124422
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 23-24 พ.ย 2561 วัธนพัทธ์ อยู่เย็น ๐๘๗๐๑๕๕๐๘๒
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 22-23 พ.ย 2561 เพชราวรรณ จันทร์เติม 0860329335
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 13-18 พ.ย 2561 รายา ปัญจมานนท์ 0817615382
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 9 ต.ค. 2561 นายลอย เต่าทอง 0983342985
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 15-24 พ.ย 2561 น.ส.จินต์จุฑา เหลืองอ่อน 0879136838
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 8-9 พ.ย 2561 นางสาววรรณวิชญา คำธง 0823366843
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 16-18 พ.ย 2561 นายเฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 17-18 พ.ย 2561 อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล 0644541451
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 1-17 พ.ย 2561 นายสงครามชัย ดาบจันทร์ 0871507895
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 16-18 พ.ย 2561 สุกัญญา มิ่งใย 0813797581
14. สพป. ตราด เขต 1 16-18 พ.ย 2561 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ 0845995015
15. สพป. นครนายก เขต 1 14-16 พ.ย 2561 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ 0861523636
16. สพป. นครปฐม เขต 1 29-30 ก.ย. 2561 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 0813852188
17. สพป. นครปฐม เขต 2 10-12 ต.ค. 2561 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ 0814397577
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 24-30 ก.ย. 2561 นางสาวปณิดา ภูห้องเพชร 0972394489
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 27 ก.ย.-2 ต.ค. 2561 นางประทิน เย็นทรวง 0897960581
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 1-15 พ.ย 2561 นิภา ศิริจร 0898877782
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10-18 พ.ย 2561 นายปรัชญา อาษา 0807809808
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6-10 ต.ค. 2561 นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 0814940229
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 19-20 พ.ย 2561 อาทิตย์ สิงหธนานนท์ 0990454996
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 22-23 พ.ย 2561
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26-27 ก.ย. 2018 ?????????? ????????? 0949985099
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา 0819488533
28. สพป. เพชรบุรี เขต 1 16-20 พ.ย 2561 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 0806646362
29. สพป. เพชรบุรี เขต 2 13-15 พ.ย 2561 นางฉันทิสา พุ่มไสว 0816449887
30. สพป. ระดับภาคกลางตะวันออก 25-27 ธ.ค. 2561 นายธนะชน ทัศนะเกตุ 0914151916
31. สพป. ระยอง เขต 1 19-21 พ.ย 2561 นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย์ 038611231 ต่อ 17
32. สพป. ระยอง เขต 2 19-26 พ.ย 2561 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463
33. สพป. ราชบุรี เขต 1 14-16 พ.ย 2561 เบญจมาศ หลงสมบุญ 0925857954
34. สพป. ราชบุรี เขต 2 12-16 พ.ย 2561 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา 0861633765
35. สพป. ลพบุรี เขต 1 6-9 พ.ย 2561 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 0890828306
36. สพป. ลพบุรี เขต 2 15-17 พ.ย 2561 สมมาตร เพียรชนะ 0810196911
37. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 19-28 ก.ย. 2561 นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 0814234731
38. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 8-15 พ.ย 2561 ศุกรรญา ทรัพย์สิน 0860545730
39. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 24-31 ต.ค. 2562 จิราพร กรกชงาม 0989359295
40. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 18-21 พ.ย 2561 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696
41. สพป. สระแก้ว เขต 1 นางศิริพร จินดาพงษ์ 0898830947
42. สพป. สระแก้ว เขต 2 16-20 พ.ย 2561 พรรณวิภา เทพขาม 0814025771
43. สพป. สระบุรี เขต 1 17-18 พ.ย 2561 นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616
44. สพป. สระบุรี เขต 2 17-21 พ.ย 2561 ณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ 0846555451
45. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 นางบุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454
46. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 24-25 พ.ย 2561 นางกมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297
47. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 22-24 พ.ย 2561 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ 0944939995
48. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 15-16 พ.ย 2561 นายพัลลภ จันทร์ลอย 0814565420
49. สพป. อ่างทอง เขต 1 10-12 ต.ค. 2561 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 0867833684

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ วันที่จัดแข่ง ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 5-24 พ.ย 2561 นายธเนศ ไชยสุวรรณ 0858960264
2. สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 10-11 ต.ค. 2561 นายพงษ์เทพ อุ่นอก 0871691976
3. สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 10-11 พ.ย 2561 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน 0876627755
4. สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ 0841647597
5. สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 9-15 ก.ย. 2561 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 0875108950
6. สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 8-10 พ.ย 2561 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183
7. สพม. เขต 17 จันทบุรี 2 8-10 พ.ย 2561 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183
8. สพม. เขต 17 ตราด 1 8-10 พ.ย 2561 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183
9. สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 1-3 พ.ย 2561 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0863793301
10. สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 8-9 ต.ค. 2561 นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล 0632162312
11. สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 6-8 พ.ย 2561 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ 0865363461
12. สพม. เขต 18 ระยอง 1 13-14 ก.ย. 2561 วิริยะ โกษิต 0892509234
13. สพม. เขต 18 ระยอง 2 20 ก.ย. 2561 นายทรงชัย เย็นสนาน 0818621041
14. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3 5-20 พ.ย 2561 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ 0835445563
15. สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
16. สพม. เขต 3 นนทบุรี 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
17. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 30 พ.ย 1085 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
18. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 30 พ.ย 2542 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
19. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 31 ต.ค. 2561 นายมีชัย ทัพธานี 0865616832
20. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0982897541
21. สพม. เขต 4 สระบุรี 1 5-10 พ.ย 2561 นายสุธน กำลังเจริญ 081-4956253
22. สพม. เขต 4 สระบุรี 2 น.ส.ธณัฐภรณ์ สนิทมาก 064-0307222
23. สพม. เขต 5 ชัยนาท 10-11 พ.ย 2561 ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525
24. สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 นายจตุพร น้อยบุญสุข 0865257518
25. สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 8-9 พ.ย 2561 นายยวน ช้างใหญ่ 0816651657
26. สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 16 พ.ย 2561 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี 0619463591
27. สพม. เขต 5 อ่างทอง 16-18 พ.ย 2561 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0895072848
28. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 9 พ.ย 2561 นายปริญญา สีใส 081-758-9082
29. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 พิชญอร เศวตสุพร 038-551127 ต่อ 110
30. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ 0981039231
31. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง 0898225511
32. สพม. เขต 7 นครนายก 1 28 ก.ย.-2 ต.ค. 2561 นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447
33. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 22-23 ก.ย. 2561 นางเฉลิมขวัญ วุฒิยา,นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 0988907780, 081983286
34. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 11-13 ก.ย. 2561 Mr.Tanpong Gomolman 094-4373498
35. สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 24-26 ก.ย. 2561 นายนิรุตติ์ วงคำชัย 0850959056
36. สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 8 ต.ค. 2561 นางสาวกรชนก ชลสินธุ์ , นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช 08010255600833400243
37. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 8-10 พ.ย 2561 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน 083-4265089
38. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 8-10 พ.ย 2561 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน 083-4265089
39. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 8-10 พ.ย 2561 ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 097-2345406
40. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 8-10 พ.ย 2561 ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 097-2345406
41. สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 9-10 พ.ย 2561 นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252
42. สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 9-10 พ.ย 2561 นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252
43. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 23-26 ส.ค. 2561 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 0811459668
44. สพม. เขต 9 นครปฐม 2 23-26 ส.ค. 2561 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 0922491881
45. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 10-11 พ.ย 2561 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882
46. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 10-11 พ.ย 2561 นางศิริลักษณ์ คำเรียง 0858792988
47. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 10-11 พ.ย 2561 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ 085-0984036
48. สพม. เขต DEMO
49. สพม. ระดับภาคกลางตะวันออก 22-27 ธ.ค. 2561 นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 080-6200600
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ