เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บเขตพื้นที่ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพป. กรุงเทพมหานคร ศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา 0627211919
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 บัณฑิต สุธาพจน์ 0631636259
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 0852124422
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 วัธนพัทธ์ อยู่เย็น ๐๘๗๐๑๕๕๐๘๒
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เพชราวรรณ จันทร์เติม 0860329335
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 รายา ปัญจมานนท์ 0817615382
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 นายลอย เต่าทอง 0983342985
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 น.ส.จินต์จุฑา เหลืองอ่อน 0879136838
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาววรรณวิชญา คำธง 0823366843
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 นายเฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล 0644541451
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 นายสงครามชัย ดาบจันทร์ 0871507895
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 สุกัญญา มิ่งใย 0813797581
14. สพป. ตราด เขต 1 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ 0845995015
15. สพป. นครนายก เขต 1 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ 0861523636
16. สพป. นครปฐม เขต 1 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 0813852188
17. สพป. นครปฐม เขต 2 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ 0814397577
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 นางสาวปณิดา ภูห้องเพชร 0972394489
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน เย็นทรวง 0897960581
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 นิภา ศิริจร 0898877782
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายปรัชญา อาษา 0807809808
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 0814940229
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 อาทิตย์ สิงหธนานนท์ 0990454996
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ?????????? ????????? 0949985099
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา 0819488533
28. สพป. ระดับภาคกลางตะวันออก นายธนะชน ทัศนะเกตุ 0914151916
29. สพป. ระยอง เขต 1 นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย์ 038611231 ต่อ 17
30. สพป. ระยอง เขต 2 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463
31. สพป. ราชบุรี เขต 1 เบญจมาศ หลงสมบุญ 0925857954
32. สพป. ราชบุรี เขต 2 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา 0861633765
33. สพป. ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 0890828306
34. สพป. ลพบุรี เขต 2 สมมาตร เพียรชนะ 0810196911
35. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 0814234731
36. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ศุกรรญา ทรัพย์สิน 0860545730
37. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 จิราพร กรกชงาม 0989359295
38. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696
39. สพป. สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616
40. สพป. สระบุรี เขต 2 ณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ 0846555451
41. สพป. สระแก้ว เขต 1 นางศิริพร จินดาพงษ์ 0898830947
42. สพป. สระแก้ว เขต 2 พรรณวิภา เทพขาม 0814025771
43. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 นางบุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454
44. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ 0944939995
46. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 นายพัลลภ จันทร์ลอย 0814565420
47. สพป. อ่างทอง เขต 1 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 0867833684
48. สพป. เพชรบุรี เขต 1 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 0806646362
49. สพป. เพชรบุรี เขต 2 นางฉันทิสา พุ่มไสว 0816449887

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. สพม. ระดับภาคกลางตะวันออก นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 080-6200600
2. สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 นายธเนศ ไชยสุวรรณ 0858960264
3. สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายพงษ์เทพ อุ่นอก 0871691976
4. สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ 0841647597
5. สพม. เขต 10 สมุทรสาคร นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 0875108950
6. สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน 0876627755
7. สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183
8. สพม. เขต 17 จันทบุรี 2 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183
9. สพม. เขต 17 ตราด 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183
10. สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0863793301
11. สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล 0632162312
12. สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ 0865363461
13. สพม. เขต 18 ระยอง 1 วิริยะ โกษิต 0892509234
14. สพม. เขต 18 ระยอง 2 นายทรงชัย เย็นสนาน 0818621041
15. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ 0835445563
16. สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
17. สพม. เขต 3 นนทบุรี 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
18. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
19. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991
20. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 นายมีชัย ทัพธานี 0865616832
21. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0982897541
22. สพม. เขต 4 สระบุรี 1 นายสุธน กำลังเจริญ 081-4956253
23. สพม. เขต 4 สระบุรี 2 น.ส.ธณัฐภรณ์ สนิทมาก 064-0307222
24. สพม. เขต 5 ชัยนาท ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525
25. สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 นายจตุพร น้อยบุญสุข 0865257518
26. สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 นายยวน ช้างใหญ่ 0816651657
27. สพม. เขต 5 สิงห์บุรี นางสาวฐิติมา ธะนะศรี 0619463591
28. สพม. เขต 5 อ่างทอง นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0895072848
29. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 นายปริญญา สีใส 081-758-9082
30. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 พิชญอร เศวตสุพร 038-551127 ต่อ 110
31. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ 0981039231
32. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง 0898225511
33. สพม. เขต 7 นครนายก 1 นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447
34. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 นางเฉลิมขวัญ วุฒิยา,นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 0988907780, 081983286
35. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 Mr.Tanpong Gomolman 094-4373498
36. สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 นายนิรุตติ์ วงคำชัย 0850959056
37. สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 นางสาวกรชนก ชลสินธุ์ , นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช 08010255600833400243
38. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน 083-4265089
39. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน 083-4265089
40. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 097-2345406
41. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 097-2345406
42. สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252
43. สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252
44. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 0811459668
45. สพม. เขต 9 นครปฐม 2 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 0922491881
46. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882
47. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 นางศิริลักษณ์ คำเรียง 0858792988
48. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ 085-0984036
49. สพม. เขต DEMO
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ