เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กรุงเทพมหานคร ศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา 0627211919 โอนแล้ว
2. สพป. กาญจนบุรี เขต 1 บัณฑิต สุธาพจน์ 0631636259 โอนแล้ว
3. สพป. กาญจนบุรี เขต 2 นายวรรษฑีระ ปานบุตร 0852124422 โอนแล้ว
4. สพป. กาญจนบุรี เขต 3 วัธนพัทธ์ อยู่เย็น ๐๘๗๐๑๕๕๐๘๒ โอนแล้ว
5. สพป. กาญจนบุรี เขต 4 เพชราวรรณ จันทร์เติม 0860329335 โอนแล้ว
6. สพป. จันทบุรี เขต 1 รายา ปัญจมานนท์ 0817615382 โอนแล้ว
7. สพป. จันทบุรี เขต 2 นายลอย เต่าทอง 0983342985 โอนแล้ว
8. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 น.ส.จินต์จุฑา เหลืองอ่อน 0879136838 โอนแล้ว
9. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 นางสาววรรณวิชญา คำธง 0823366843 โอนแล้ว
10. สพป. ชลบุรี เขต 1 นายเฉลิมชัย ศรีประไพ 0945580989 โอนแล้ว
11. สพป. ชลบุรี เขต 2 อรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุล 0644541451 โอนแล้ว
12. สพป. ชลบุรี เขต 3 นายสงครามชัย ดาบจันทร์ 0871507895 โอนแล้ว
13. สพป. ชัยนาท เขต 1 สุกัญญา มิ่งใย 0813797581 โอนแล้ว
14. สพป. ตราด เขต 1 นายวรพจน์ วิสุทธิแพทย์ 0845995015 โอนแล้ว
15. สพป. นครนายก เขต 1 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ 0861523636 โอนแล้ว
16. สพป. นครปฐม เขต 1 นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น 0813852188 โอนแล้ว
17. สพป. นครปฐม เขต 2 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ 0814397577 โอนแล้ว
18. สพป. นนทบุรี เขต 1 นางสาวปณิดา ภูห้องเพชร 0972394489 โอนแล้ว
19. สพป. นนทบุรี เขต 2 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329 โอนแล้ว
20. สพป. ปทุมธานี เขต 1 นางประทิน เย็นทรวง 0897960581 โอนแล้ว
21. สพป. ปทุมธานี เขต 2 นิภา ศิริจร 0898877782 โอนแล้ว
22. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายปรัชญา อาษา 0807809808 โอนแล้ว
23. สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ 0814940229 โอนแล้ว
24. สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 อาทิตย์ สิงหธนานนท์ 0990454996 โอนแล้ว
25. สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 โอนแล้ว
26. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ?????????? ????????? 0949985099 โอนแล้ว
27. สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑา 0819488533 โอนแล้ว
28. สพป. ระดับภาคกลางตะวันออก นายธนะชน ทัศนะเกตุ 0914151916 ยัง
29. สพป. ระยอง เขต 1 นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย์ 038611231 ต่อ 17 โอนแล้ว
30. สพป. ระยอง เขต 2 นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463 โอนแล้ว
31. สพป. ราชบุรี เขต 1 เบญจมาศ หลงสมบุญ 0925857954 โอนแล้ว
32. สพป. ราชบุรี เขต 2 นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธา 0861633765 โอนแล้ว
33. สพป. ลพบุรี เขต 1 นางสุมลรัตน์ ปล่องทอง 0890828306 โอนแล้ว
34. สพป. ลพบุรี เขต 2 สมมาตร เพียรชนะ 0810196911 โอนแล้ว
35. สพป. สมุทรปราการ เขต 1 นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ 0814234731 โอนแล้ว
36. สพป. สมุทรปราการ เขต 2 ศุกรรญา ทรัพย์สิน 0860545730 โอนแล้ว
37. สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 จิราพร กรกชงาม 0989359295 โอนแล้ว
38. สพป. สมุทรสาคร เขต 1 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ 0814032696 โอนแล้ว
39. สพป. สระบุรี เขต 1 นางสาวพาณี ทองนิล 0871155616 โอนแล้ว
40. สพป. สระบุรี เขต 2 ณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์ 0846555451 โอนแล้ว
41. สพป. สระแก้ว เขต 1 นางศิริพร จินดาพงษ์ 0898830947 โอนแล้ว
42. สพป. สระแก้ว เขต 2 พรรณวิภา เทพขาม 0814025771 โอนแล้ว
43. สพป. สิงห์บุรี เขต 1 นางบุญประกอบ ชีวะธรรม 0818527454 โอนแล้ว
44. สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 นางกมลทิพย์ พุทธจำ 0918801297 โอนแล้ว
45. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 นางสาวสุพัตรา แผนสมบูรณ์ 0944939995 โอนแล้ว
46. สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 นายพัลลภ จันทร์ลอย 0814565420 โอนแล้ว
47. สพป. อ่างทอง เขต 1 นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ 0867833684 โอนแล้ว
48. สพป. เพชรบุรี เขต 1 นายวริศวงศกร ฐิรัตนบุรินทร์ 0806646362 โอนแล้ว
49. สพป. เพชรบุรี เขต 2 นางฉันทิสา พุ่มไสว 0816449887 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. ระดับภาคกลางตะวันออก นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย 080-6200600 ยัง
2. สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 นายธเนศ ไชยสุวรรณ 0858960264 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายพงษ์เทพ อุ่นอก 0871691976 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม 1 นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์ 0841647597 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 10 สมุทรสาคร นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ 0875108950 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน 0876627755 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 17 จันทบุรี 2 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 17 ตราด 1 นางสาวบงกช พูลเกษม 084-3629183 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 นางสาววรนุช แสงจันทร์ 0863793301 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 นายจตุพันธ์ รุจิรานุกูล 0632162312 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 นายไกรสิทธิ์ พิริยะอรุณโรจน์ 0865363461 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 18 ระยอง 1 วิริยะ โกษิต 0892509234 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 18 ระยอง 2 นายทรงชัย เย็นสนาน 0818621041 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3 นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญ 0835445563 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 3 นนทบุรี 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 3 นนทบุรี 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง 0616241991 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 นายมีชัย ทัพธานี 0865616832 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์ 0982897541 โอนแล้ว
22. สพม. เขต 4 สระบุรี 1 นายสุธน กำลังเจริญ 081-4956253 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 4 สระบุรี 2 น.ส.ธณัฐภรณ์ สนิทมาก 064-0307222 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 5 ชัยนาท ว่าที่ร้อยตรีปริญญา ภัทรนานากุล 0865921525 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 5 ลพบุรี 1 นายจตุพร น้อยบุญสุข 0865257518 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 นายยวน ช้างใหญ่ 0816651657 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 5 สิงห์บุรี นางสาวฐิติมา ธะนะศรี 0619463591 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 5 อ่างทอง นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย 0895072848 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 นายปริญญา สีใส 081-758-9082 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 2 พิชญอร เศวตสุพร 038-551127 ต่อ 110 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 1 นางสาววิรันชณาท์ สาริกานนท์ 0981039231 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 6 สมุทรปราการ 2 นายเสรีพงษ์ นามเมือง 0898225511 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 7 นครนายก 1 นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 นางเฉลิมขวัญ วุฒิยา,นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 0988907780, 081983286 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 Mr.Tanpong Gomolman 094-4373498 โอนแล้ว
36. สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 นายนิรุตติ์ วงคำชัย 0850959056 โอนแล้ว
37. สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 นางสาวกรชนก ชลสินธุ์ , นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช 08010255600833400243 โอนแล้ว
38. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน 083-4265089 โอนแล้ว
39. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 นายวีรพัฒน์ ไสยาวัน 083-4265089 โอนแล้ว
40. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 097-2345406 โอนแล้ว
41. สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 ว่าที่ ร.ต.วรานุรักษ์ เหลืองสด 097-2345406 โอนแล้ว
42. สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252 โอนแล้ว
43. สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 นายชาคริต ราชนิธยากร 0891597252 โอนแล้ว
44. สพม. เขต 9 นครปฐม 1 นายกัณฑ์อเนก สุภัทรศักดา 0811459668 โอนแล้ว
45. สพม. เขต 9 นครปฐม 2 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร 0922491881 โอนแล้ว
46. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 0897927882 โอนแล้ว
47. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 นางศิริลักษณ์ คำเรียง 0858792988 โอนแล้ว
48. สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 นางรัชนีกร รุ่งโรจน์ธีระ 085-0984036 โอนแล้ว
49. สพม. เขต DEMO ยัง
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษ
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 2 0 0543
2 สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา 1 0 1086
3 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 26-27 กันยายน 2018
4 สพม. เขต 9 นครปฐม 1 23-26 สิงหาคม 2561
5 สพม. เขต 9 นครปฐม 2 23-26 สิงหาคม 2561
6 สพม. เขต 10 สมุทรสาคร 9-15 กันยายน 2561
7 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 2 11-13 กันยายน 2561
8 สพม. เขต 18 ระยอง 1 13-14 กันยายน 2561
9 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 19-28 กันยายน 2561
10 สพม. เขต 18 ระยอง 2 20 กันยายน 2561
11 สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี 1 22-23 กันยายน 2561
12 สพม. เขต 7 สระแก้ว 1 24-26 กันยายน 2561
13 สพป. นนทบุรี เขต 1 24-30 กันยายน 2561
14 สพป. ปทุมธานี เขต 1 27 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561
15 สพม. เขต 7 นครนายก 1 28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561
16 สพป. นครปฐม เขต 1 29-30 กันยายน 2561
17 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 6-10 ตุลาคม 2561
18 สพม. เขต 18 ชลบุรี 2 8-9 ตุลาคม 2561
19 สพม. เขต 7 สระแก้ว 2 8 ตุลาคม 2561
20 สพป. จันทบุรี เขต 2 9 ตุลาคม 2561
21 สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ 1 10-11 ตุลาคม 2561
22 สพป. อ่างทอง เขต 1 10-12 ตุลาคม 2561
23 สพป. นครปฐม เขต 2 10-12 ตุลาคม 2561
24 สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 0 พฤศจิกายน 2561
25 สพป. ปทุมธานี เขต 2 1-15 พฤศจิกายน 2561
26 สพม. เขต 18 ชลบุรี 1 1-3 พฤศจิกายน 2561
27 สพป. ชลบุรี เขต 3 1-17 พฤศจิกายน 2561
28 สพป. กรุงเทพมหานคร 1-23 พฤศจิกายน 2561
29 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร 1 5-24 พฤศจิกายน 2561
30 สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร 3 5-20 พฤศจิกายน 2561
31 สพม. เขต 4 สระบุรี 1 5-10 พฤศจิกายน 2561
32 สพม. เขต 18 ชลบุรี 3 6-8 พฤศจิกายน 2561
33 สพป. ลพบุรี เขต 1 6-9 พฤศจิกายน 2561
34 สพม. เขต 17 ตราด 1 8-10 พฤศจิกายน 2561
35 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 8-9 พฤศจิกายน 2561
36 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 2 8-10 พฤศจิกายน 2561
37 สพม. เขต 5 ลพบุรี 2 8-9 พฤศจิกายน 2561
38 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 4 8-10 พฤศจิกายน 2561
39 สพม. เขต 17 จันทบุรี 2 8-10 พฤศจิกายน 2561
40 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 1 8-10 พฤศจิกายน 2561
41 สพม. เขต 8 กาญจนบุรี 3 8-10 พฤศจิกายน 2561
42 สพม. เขต 17 จันทบุรี 1 8-10 พฤศจิกายน 2561
43 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 8-15 พฤศจิกายน 2561
44 สพม. เขต 8 ราชบุรี 2 9-10 พฤศจิกายน 2561
45 สพม. เขต 8 ราชบุรี 1 9-10 พฤศจิกายน 2561
46 สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา 1 9 พฤศจิกายน 2561
47 สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 10-18 พฤศจิกายน 2561
48 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 1 10-11 พฤศจิกายน 2561
49 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 3 10-11 พฤศจิกายน 2561
50 สพม. เขต 5 ชัยนาท 10-11 พฤศจิกายน 2561
51 สพม. เขต 10 เพชรบุรี 1 10-11 พฤศจิกายน 2561
52 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี 2 10-11 พฤศจิกายน 2561
53 สพป. ราชบุรี เขต 2 12-16 พฤศจิกายน 2561
54 สพป. จันทบุรี เขต 1 13-18 พฤศจิกายน 2561
55 สพป. เพชรบุรี เขต 2 13-15 พฤศจิกายน 2561
56 สพป. ราชบุรี เขต 1 14-16 พฤศจิกายน 2561
57 สพป. นครนายก เขต 1 14-16 พฤศจิกายน 2561
58 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 15-24 พฤศจิกายน 2561
59 สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 15-16 พฤศจิกายน 2561
60 สพป. ลพบุรี เขต 2 15-17 พฤศจิกายน 2561
61 สพป. ตราด เขต 1 16-18 พฤศจิกายน 2561
62 สพป. เพชรบุรี เขต 1 16-20 พฤศจิกายน 2561
63 สพม. เขต 5 อ่างทอง 16-18 พฤศจิกายน 2561
64 สพป. ชัยนาท เขต 1 16-18 พฤศจิกายน 2561
65 สพป. ชลบุรี เขต 1 16-18 พฤศจิกายน 2561
66 สพป. สระแก้ว เขต 2 16-20 พฤศจิกายน 2561
67 สพม. เขต 5 สิงห์บุรี 16 พฤศจิกายน 2561
68 สพป. ชลบุรี เขต 2 17-18 พฤศจิกายน 2561
69 สพป. สระบุรี เขต 1 17-18 พฤศจิกายน 2561
70 สพป. สระบุรี เขต 2 17-21 พฤศจิกายน 2561
71 สพป. สมุทรสาคร เขต 1 18-21 พฤศจิกายน 2561
72 สพป. ระยอง เขต 1 19-21 พฤศจิกายน 2561
73 สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 19-20 พฤศจิกายน 2561
74 สพป. ระยอง เขต 2 19-26 พฤศจิกายน 2561
75 สพป. กาญจนบุรี เขต 1 21-22 พฤศจิกายน 2561
76 สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 22-23 พฤศจิกายน 2561
77 สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 22-24 พฤศจิกายน 2561
78 สพป. กาญจนบุรี เขต 4 22-23 พฤศจิกายน 2561
79 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 23-24 พฤศจิกายน 2561
80 สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 24-25 พฤศจิกายน 2561
81 สพม. ระดับภาคกลางตะวันออก 22-27 ธันวาคม 2561
82 สพป. ระดับภาคกลางตะวันออก 25-27 ธันวาคม 2561
83 สพป. สมุทรสงคราม เขต 1 24-31 ตุลาคม 2562

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ผอ.รายา ปัญจมานนท์ (Admin สพฐ. ) O81-7615382
ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวัลลภ กอวชิรพันธ์ (Admin สพฐ.) 099-2642969
นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย (ประสานงานและดูแลระบบ ของ สพม. O80-6200600 ), นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร (จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพม. O92-2491881 )
นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น (ประสานงานและบริหารจัดการ ของ สพป. O81-3852188) ผอ.ธนะชน ทัศนะเกตุ (ดูแลระบบ ของ สพป. O91-4151916)
นางปานทิพย์ ดอนขันไพร ( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.O81-9444809 )

Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]